Hopp til hovedinnholdet

Skuterud

skunordvest_sk

Skuterud overvåkingsfelt ligger i Ås og Ski kommuner i Akershus.

Fakta om Skuterudfeltet

 
Totalt areal 4489 dekar
Dyrket mark 2723 dekar, korn dominerer
Husdyrtall 0,03 gjødseldyrenheter (GDE) pr da
Avsetningstype Marine avsetninger og noe morene
Jordart Siltig mellomleire
 
Overvåkingen av Skuterudbekken utføres av NIBIO. Nedbørfeltet til Skuterudbekken er valgt fordi det representerer korndyrkingsområdene på Østlandet. Skuterudbekken renner ut i Østensjøvannet, som videre drenerer til Årungen og tilslutt Bunnefjorden. Målestasjonen ligger like ved E18 ved Østensjøvannet. Overvåkingen av feltet startet i 1993.
 
Feltet representerer et område med relativt ustabilt vinterklima. Det kan være gjentatte fryse-tine epsioder i løpet av vinteren. Normal årsnedbør (1961-1990) er 775 mm, med mye nedbør om høsten. Normal gjennomsnittlig årstemperatur er 5,3 °C.
 
Nedbørfeltet til Skuterudbekken er relativt flatt med små høydeforskjeller. Høyeste punkt i feltet er 146 moh, og laveste er 91 moh. Terrenget på vestsiden av bekken har hovedsakelig lange og slake hellinger, østsiden har kortere og brattere hellinger. Nedbørfeltet inkluderer deler av et boligfelt (244 dekar) i den sørvestlige delen av feltet.
 
  Arealtype Antall dekar Prosent
  Dyrket mark 2723 61
  Skog 1923 29
  Myr 95 2
  Boligfelt 244 5
  Gårdstun, veier 134 3
  SUM 4489 100
  

Innsamling av gårdsdata

Hvert år samles det inn opplysninger fra bøndene om gjødsling, jordarbeiding, sprøyting, vekst og avling. Gårdsdataene brukes i tolkning av data for avrenning av fosfor, nitrogen, partikler og pesticider (plantevernmidler). 
 

Vannføring, avrenning og prøvetaking

Like før utløpet av Skuterudbekken i Østensjøvannet, er det bygget en målestasjon med automatisk registrering av vannføring og uttak av vannføringsproporsjonale vannprøver (blandprøver). Stasjonen består av en målehytte bygget over en målerenne med Crump-overløp. Etter at en viss mengde vann har passert gjennom stasjonen tas det ut en 50 ml vannprøve som samles i en dunk i et kjøleskap, slik at man får blandprøver som er representative for vannføringen i de ulike uttaksperiodene. I gjennomsnitt tas det ut prøver hver 14. dag, som sendes til analyse. Data for vannføring, lufttemperatur, vanntemperatur og konduktivitet blir overført daglig via telefon og modem til Bioforsk.  
 
I 2000 ble det anlagt en fangdam like før målestasjonen ved utløpet av Skuterudbekken. Fra høsten 2002 blir det også tatt prøver ved innløpet til fangdammen. Prøvene blir tatt samtidig som ved hovedstasjonen.
  
Det er også prøvetaking i to sidebekker til Skuterudbekken (stikkprøver). Det er en bekk med avrenning fra et skogsområde øst i feltet og en bekk med avrenning fra Rustadfeltet boligområde.
 

Feltrapporter fra Skuterudfeltet

Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2017

Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2016

Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2015

Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2014

 Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2013

 Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2012

Feltrapport fra JOVA-programmet for Skuterudfeltet 2011

 Feltrapport fra Skuterud 2010

 Feltrapport fra Skuterud 2009

 

Publikasjoner

Abstract

I Norge har avrenning fra jordbruket vært viktig for vannkvaliteten i lang tid. Program for jord- og vannovervåking i landbruket ble satt i gang i 1992 og omfatter overvåking av jord- og næringsstofftap i 10 jordbruksdominerte nedbørfelt. Denne artikkelen tar sikte på å beskrive vannkvaliteten i to av de overvåkede bekkene (Skuterud- og Mørdre bekken). Vannføringsproporsjonale bland prøver fra bekkene ble tatt ut hver 14. dag i overvåkingsperioden. Prøvene ble analysert for 23 utvalgte vannkvalitetsparametere (pH, EC, SS, gløderest, DRP, TP, TN, NO3-N, Na, K, Ca, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Mn, B, Mo, Si, Cl, HCO3, SO4). For noen nedbørfelt blir også pesticidavrenning overvåket resultatene fra disse analyser er ikke tatt med her. Resultatene fra de 23 vannkvalitetsparametere viser at avrenning fra nedbørfeltene til Skuterud- og Mørdre bekken inneholder betydelige konsentrasjoner av flere stoffer. Konsentrasjonen av jordpartikler og næringsstoffer er høyere om våren og høsten sammenlignet med vinter og sommer på grunn av jordbruksdriften og været. I følge klassegrenser definert under EUs RDV betyr konsentrasjonene av totalfosfor og totalnitrogen at bekkene har dårlig vannkvalitet. Konsentrasjonene for øvrig var stort sett under WHO/EU’s grenser for drikkevann, unntatt Fe (0,75-2,8 mg L-1) og Al (1,1-3,9 mg L-1). Det er behov for nærmere undersøkelse av de høye konsentrasjonene av Fe og Al.