Hopp til hovedinnholdet

Kolstad og Bye

høstlandskap-3 kol

Kolstad overvåkingsfelt ligger i Ringsaker kommune i Hedmark. Bye-feltet er et småfelt (skiftenivå) som ligger noen km lenger sør.

Fakta om Kolstadfeltet

 
  Totalt areal 3080 dekar
  Dyrket mark 2080 dekar, 68 % av totalareal
  Husdyrtall 0,07 gjødseldyrenheter (GDE) pr dekar
  Avsetningstype Morene
  Jordart Lettleire
 
Overvåkingen av Kolstadbekken utføres av NIBIO Apelsvoll. Nedbørfeltet til Kolstadfeltet er valgt fordi det er representativt for regionen med hensyn til jordsmonn og korndyrking som dominerende driftsform. I tillegg er nedbørfeltet godt avgrenset.
  
Klimaet i feltet er typisk for mjøsdistriktet, med relativt varme, tørre somre og kalde vintre. Normal årsnedbør (1961-1990) er 585 mm. Lengden på vekstsesongen regnes til ca 160 døgn.
 
Terrenget i nedbørfeltet er småkupert, med markert helling mot vassdraget. Feltet ligger 200-320 moh.
 
Arealtype Antall dekar Prosent
Dyrket mark 2090 68
Skog 805 26
Gårdstun, veier 185 6
SUM 3080 100
 

Innsamling av gårdsdata

Hvert år samles det inn opplysninger fra bøndene om gjødsling, jordarbeiding, sprøyting, vekst og avling. Gårdsdataene brukes i tolkning av data for avrenning av fosfor, nitrogen og partikler.
 

Vannføring og avrenning

Vannføring registreres ved kontinuerlig måling av vannhøyden i et V-overløp. Registreringen skjer ved hjelp av en trykksensor tilknyttet elektronisk datalogger. Det tas ut vannføringsproporsjonale prøver. I gjennomsnitt hver 14. dag blir en blandprøve tatt ut og sendt til analyse for partikler og næringsstoffer.
 

Bye-feltet

Bye overvåkingsfelt er det minste feltet i JOVA-programmet. Det er kun et enkelt skifte på 40 dekar, som ligger ytterst på Nes, 3 km øst for Tingnes. Feltet er en del av et større skifte på 200 dekar.Klimaet er typisk for Mjøs-distriktet, med relativt varme, tørre somre og kalde vintre. Den potensielle fordampingen er i underkant av 400 mm pr år. den aktuelle noe lavere. Det er normalt med forsommertørke. Lengden på vesktsesongen regnes til ca 160 døgn.
 
Feltet har ca 6 graders helling, ca 200 meter hellingslengde. Laveste punkt ligger ca 130 moh., det høyeste ca 155 moh. Jorda på skiftet er en moldrik, veldrenert morene-lettleire, med en del innhold av grus. 
 
Den hentes inn skiftedata hvert år. Vekstene på skiftet varierer mellom hvete, bygg og potet, med hvete de fleste år.
 
Ved målestasjonen registreres avrenning av grøftevann og overflatevann separat, med tilhørende prøvetaking av vannet. Det tas ut vannføringsproporsjonale prøver, og ca hver 14. dag tas det ut blandprøve til analyse. Det analyseres for partikler og næringsstoffer.
 

Feltrapporter fra Kolstad og Bye

Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2017

Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2017

 

Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2016

Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2016

 

Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2015

Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2015

 

Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2014

Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2014

 

Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2013

Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2013

 

Feltrapport fra JOVA-programmet for Kolstad 2012

Rapportvedlegg Kolstad 2012:
Vekstfordeling, avling og jordarbeiding Husdyr Gjødsling Nedbør og avrenning Konsentrasjoner Tap av partikler og næringsstoffer Plantevernmidler

Feltrapport fra JOVA-programmet for Bye 2012

 

Feltrapport fra Kolstad 2011

Rapportvedlegg Kolstad 2011: 
Vekstfordeling, avling og jordarbeiding Husdyr  Gjødsling Nedbør og avrenning  Konsentrasjoner Tap av partikler og næringsstoffer  Plantevernmidler

Det foreligger ikke feltrapport fra Bye for 2011.

  

Feltrapport fra Kolstad 2010

Rapportvedlegg Kolstad 2010: Vekstfordeling, avling og jordarbeiding, husdyr, gjødsling, nedbør og avrenning, konsentrasjoner, tap av partikler og næringsstoffer, plantevernmidler

Feltrapport fra Bye 2010

 

Feltrapport fra Kolstad 2009

Rapportvedlegg Kolstad 2009: Vekstfordeling, avling og jordarbeiding, husdyr, gjødsling, nedbør og avrenning, konsentrasjoner, tap av partikler og næringsstoffer, plantevernmidler

Feltrapport fra Bye 2009

Rapportvedlegg 2009: Vekstfordeling og avling, gjødsling, temperatur, nedbør og avrenning, konsentrasjoner, tap av partikler og næringsstoffer