Hopp til hovedinnholdet

Time

DSCF0063_Timebekken

Time overvåkingsfelt ligger i Time kommune i Rogaland.

Fakta om Timefeltet

 
Totalt areal973 dekar
Dyrket mark852 dekar (88 %)
Husdyrtall0,26 gjødseldyrenheter (GDE) pr dekar
AvsetningstypeMarine avsetninger
JordartSiltig sand, noe organisk jord
 
Arbeidet med overvåking av Timebekken utføres ved NIBIO Særheim. Nedbørfeltet til Timebekken er valgt fordi det representerer et område med stor husdyrtetthet, morenejord, kystklima og milde vintre.
 
Da overvåking av Timebekken startet i 1985 var det ikke lagt ut offentlig kloakknett i feltet. Våren 1992 ble alle husstander tilknyttet offentlig kloakksystem. På grunn av problemer med bl.a. oppstuvning ved målestasjonen, ble det ikke foretatt målinger i perioden 2002-2003. Våren 2004 ble stasjonen flyttet 100 meter lenger opp i bekken og målingene startet opp igjen.
 
Høyeste punkt i feltet ligger ca 100 moh. Feltet har fall mot nord og vest. Målestasjonen ligger ca 35 moh. Jordsmonnet er dominert av moreneavsetninger med høyt innhold av siltig mellomsand, med varierende stein- og grusinnhold. Timebekken renner ut i Frøylandsvatnet.
 
 ArealtypeDekar
 Dyrket mark852
 Annet (gårdstun, veier)121
 SUM973 

Tabellen viser fordeling av arealtyper i nedbørfeltet

 

Innsamling av gårdsdata 

Hvert år samles det inn gårdsopplysninger fra bøndene om gjødsling, jordarbeiding, sprøyting, vekst og avling. Gårdsopplysningene brukes i tolking av data for avrenning av fosfor, nitrogen, partikler og plantevernmidler.
 

Vannføring, avrenning og prøvetaking

I 2004 ble ny målestasjon installert. Vannføringen blir målt i et rør (Ø 120 cm) ved hjelp av en trykksensor for måling av vannstand og vannhastighetsmåler (doppler sensor). På grunnlag av vannstand beregnes den vannfylte delen av røret. Multiplisert med vannhastigheten gir dette vannføringen gjennom røret. Data for målt vannføring blir lagret i en CR 10 Campbell datalogger som også styrer vannprøvetakingen. Det tas ut vannføringsproporsjonale blandprøver for analyse av næringsstoff, suspendert tørrstoff og plantevernmidler. Det tas ut prøver ca hver 14. dag. 
 
Det har vært en del problemer også med den nye målestasjonen. Forsøk på å redusere omfanget av problemene har blitt gjennomført, men har ikke ført til forbedrede vannføringsmålinger.
 

Jordbruksdrift 

Dominerende driftsform i feltet er intensivt husdyrhold med melk som hovedproduksjon. Jordbruksarealet på de ulike gårdene blir stort sett benyttet til fôrproduksjon til dyrene på gården. Eng og beite dominerer arealbruken i Timefeltet, og utgjorde i 2009 92,5 % av totalt jordbruksareal.
 
Generelt er det lite jordarbeiding om høsten. Når det gjelder spredning av husdyrgjødsel skjer dette i stor grad om våren/i vekstsesongen.

Feltrapport for Time 2021

0.386 MB pdf

Feltrapport for Time 2017

0.619 MB pdf

Feltrapport for Time 2016

0.32 MB pdf

Feltrapport for Time 2015

0.304 MB pdf

Gjødsling i Time

0.046 MB pdf

Husdyr i Time

0.027 MB pdf

Konsentrasjoner i Timebekken

0.051 MB pdf

Næringsstofftap i Time

0.04 MB pdf

Siste års bruk og funn av plantevernmidler i Time

0.024 MB pdf

Temperatur, nedbør og avrenning i Time

0.029 MB pdf