Hopp til hovedinnholdet

Heia

CIMG0697_Heia_korn

Heia overvåkingsfelt ligger i Råde kommune i Østfold.

Fakta om Heiafeltet:

 
Totalt areal 1700 dekar
Dyrket mark 1030 dekar
Husdyrtall 0,67 gjødseldyrenheter (GDE)/dekar
Avsetningstype Morene og marine avsetninger
Jordart Sand, silt og leire
 
Overvåkingen av Heiabekken utføres av NIBIO, men ble før 2004 utført av Fylkesmannen i Østfold. Nedbørfeltet er valgt fordi det drives allsidig og intensiv potet- og grønnsaksproduksjon i området. Det er ett av få områder i Norge som har et klima og jordsmonn som gjør det svært gunstig for produksjon av tidlig-grønnsaker.
 
Overvåkingen var til og med 2008 konsentrert rundt stikkprøvetaking og analysering for plantevernmidler. I 2009 ble Heia en helårsstasjon med kontinuerlig vannprøvetaking.
 
Heiafeltet ligger i et område med kystklima. Vintrene er milde og våren kommer tidlig. Nærmeste meteorologiske stasjon er Meteorologisk Institutt sin målestasjon på Rygge flyplass. Målingene av temperatur og nedbør på denne stasjonen er representative for klimaforholdene i Heiafeltet. Normal årsnedbør (1961-1990) er 829 mm, normal gjennomsnittlig temperatur for året er 5,6ºC.
  
Øvre del av nedbørfeltet ligger oppe på raet, der foregår i stor grad potet- og grønnsaksdyrkingen. Resten av feltet heller nedover mot Kurefjorden i sør og sørvest, er preget av leire og domineres av kornproduksjon.
 
  Arealtype Antall dekar Prosent
  Dyrket mark 1030 62
  Skog 366 20
  Myr 4 0,2
  Impediment, vannflater 4 0,2
  Boligfelt, gårdstun, veier, deler av flyplass 289 17
  SUM 1663 100
 
I forhold til andre JOVA-felter, er andelen potet- og grønnsaksproduksjon i nedbørfeltet til Heiabekken stor. Poteter og grønnsaker ble dyrket på totalt 46 % av jordbruksarealet i 2007.
 

Innsamling av gårdsdata

Hvert år samles det inn opplysninger fra bøndene om gjødsling, jordarbeiding, veksttype, avling og sprøyting. Gårdsdataene er viktige i tolkning av data for avrenning av fosfor, nitrogen, partikler og plantevernmidler. Frem til 2004 oppga gårdbrukerne kun informasjon om bruk av plantevernmidler.
 

Vannføring, avrenning og prøvetaking

Måleutstyr og prøvetaking
Det tas ut vannføringsproporsjonale vannprøver ved målestasjonen. Det er installert et Crump-overløp med kontinuerlig måling av vannstanden. Vannføringen beregnes automatisk med en Campbell datalogger på bakgrunn av den målte vannhøyden og vannføringsformelen for måleprofilet. Etter at en viss mengde vann har passert gjennom stasjonen tas det ut en 50 ml vannprøve som samles i en dunk i et kjøleskap, slik at man får blandprøver som er representative for vannføringen i de ulike uttaksperiodene. I gjennomsnitt tas det ut prøver hver 14. dag, som sendes til analyse.
 

Feltrapporter for Heia

Feltrapport for Heiabekken 2017

Feltrapport for Heiabekken 2016

Feltrapport Heiabekken 2015

Feltrapport Heiabekken 2014

Feltrapport Heiabekken 2013

Feltrapport Heiabekken 2012

Rapportvedlegg 2012

 

Feltrapport Heiabekken 2011

Rapportvedlegg 2011

 

Feltrapport Heiabekken 2010

Rapportvedlegg 2010

 

Feltrapport Heiabekken 2009

Rapportvedlegg 2009

 

Se også Rapporten "Resultater fra overvåking av pesticider i bekker og elver i Norge 1995-2008".