Status for norske husdyrraser

En sentral oppgave for Norsk genressurssenter er å overvåke og rapportere på status og endringer for landbrukets husdyrgenetiske ressurser. Årlig status for de nasjonale husdyrrasene publiseres i "Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter". Se lenke til rapporten nederst på siden.

Status for norske husdyrraser måles i antall avlsdyr i populasjonen, ikke i totalt antall dyr av rasen. Det kan være vanskelig å beregne antall avlsdyr i en populasjon, derfor er det gjort tilpasninger. For de fleste rasene som ikke har et kommersielt avlsarbeid måles antall avlsdyr i antall hunndyr som regelmessig får avkom og dermed kan regnes som avlshunndyr. På hunderasene brukes antall fødte valper som indikerer i hvilken retning populasjonsutviklingen går. For de norske husdyrrasene som har et kommersielt avlsarbeid oppgis antall avlsdyr i effektiv populasjonsstørrelse.

 
Effektiv populasjonsstørrelse for en populasjon er antallet individer som med tilfeldig paring og ingen seleksjon ville hatt samme innavlsutvikling som den gjeldende populasjonen. Målet sier altså noe om slektskapsstatus i populasjonen. Dette tallet bør være høyere enn 50, og helst høyere enn 100, for å unngå for rask innavlsøkning i populasjonen.

Publikasjoner

Sammendrag

Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige husdyrrasene viser rapporten utviklingen over flere år for storfe, sau, kystgeit og hest og utviklingen av produksjonstilskuddsordningen for bevaringsverdige husdyrraser. Det er drøyt 30 arter av naturlig hjemmehørende skogtrær i Norge. Rapporten gir oversikt over hva vi har av informasjon om deres genetiske diversitet og bevaringsbehov samt bruk. Flere av disse artene finnes i ulike bevaringsområder spredd over hele landet. Bevaring av vegetativt formerte plantegenetiske ressurser skjer i feltgenbanker i såkalte klonarkiv. Rapporten viser hvor disse ligger i landet og hva som er bevart i slike klonarkiv. Rapporten viser også bruksomfanget av norsk plantemateriale, enten det er nyutviklede sorter i kommersiell bruk eller sorter som er hentet fra ulike genbanker.

Til dokument

Sammendrag

Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter. De bevaringsverdige storferasene kan vise til lange tidsserier som viser at populasjonene stort sett øker. For de andre husdyrrasene er tidsseriene kortere, men viser likevel at flere av rasene er så små at de er truet eller kritisk truet. Det er drøyt 30 arter av naturlig hjemmehørende skogtrær i Norge. Rapporten gir oversikt over hva vi har av informasjon om deres genetiske diversitet og bevaringsbehov. Flere av disse artene finnes i ulike bevaringsområder spredd over hele landet. Bevaring av vegetativt formerte plantegenetiske ressurser skjer i feltgenbanker i såkalte klonarkiv. Rapporten viser hvor disse ligger i landet og hva som er bevart i slike klonarkiv.