Landskap i ruter

For å kunne kvantifisere, sammenligne og overvåke endringer fra sted til sted og over tid er det nødvendig med objektive, standardiserte, repeterbare målinger. «Landskap i ruter» er et system for å samle data om de mange ulike temaer som bidrar til landskapskarakter, uavhengig av administrative grenser. Systemet bruker faste geografiske enheter av lik form og størrelse som er sammenlignbare over tid og sted. Dette gir et fleksibelt system for landskapsanalyser som kan brukes på forskjellige måter for å besvare forskjellige problemstillinger.

«Landskap i ruter» er bygget opp av et rutenett (flater) med 5 x 5 km ruter og et rutenett med 1 x 1 km ruter, hvor det til hver rute er knyttet en rekke dataverdier. Rutenettene som benyttes er en nasjonal standard som er landsdekkende og har ca. 15 000 ruter på 5 x 5 km nivå og ca. 350 000 ruter på 1 x 1 km nivå (Strand & Bloch 2009). For hver datakilde er det gjort en overlappsanalyse der data blir tilordnet hver av rutene. Dataverdiene er generert fra både flate-, linje-, punkt- og rasterdata. Temaer inkluderer terreng, geologi, klima, arealstatistikk, bebyggelse, samferdsel, befolkning, kulturminner, og driftsforhold i jordbruk. Det er gjort en individuell vurdering av hver datakilde, om den skal representeres som en sum, et gjennomsnitt, et arealtall, en prosentandel eller som en ja/nei-verdi (forekomst). Noen av datakildene ble i forkant bearbeidet ved hjelp av ulike programmer. Dette gjelder spesielt datakildene som er avledet fra terrengmodeller: solinnstråling (basert på terreng og breddegrad), terrengskygge (hvor mye omliggende terreng skygger), terrengåpenhet (om området ligger i en trang dal eller i åpent landskap) og avstand til kyst.

Ved å generalisere informasjon til rutenettet, får man et overordnet datasett der lokale detaljer viskes ut til fordel for de overordnede trendene. Modellen kan brukes til ulike nasjonale undersøkelser og trendanalyser, eller til å sammenligne ulike regioner av landet. Presentasjons- og analysemuligheter finnes på flere nivåer og spenner fra visuell presentasjon av en enkelt dataverdi til mer avanserte statistiske analyser. Strukturen i databasen gjør det enkelt å presentere og sammenligne ulike tema som kart for å se hvordan dataverdier varierer regionalt. Eksempler vises på siden «Temakart landskap»

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten
WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon

Publikasjoner

Sammendrag

Landscapes are changing faster and more widely than ever before. Sustainable landscape management requires a sound foundation of maps and data that shows what resources are located where and how landscapes are changing over time, and that provides a basis for landscape analyses. We describe a landscape database composed of a grid of 5 x 5 km squares and a grid of 1 x 1 km squares. Each grid square is linked to many data values describing various elements and attributes that are relevant in a landscape context. The grid squares provide a neutral framework for combining a wide variety of kinds of data. The grid squares can be aggregated into regions or types for various purposes, and data can easily be supplemented and updated. This provides a flexible system for landscape analysis that complements traditional landscape maps.

Sammendrag

Landskapskarakter er det som særpreger et område og gjør at det skiller seg fra andre områder. Den er avhengig av samspillet mellom mange ulike landskapselementer, både naturlige og menneskeskapte. Ved å måle og registrere så mange som mulige av de ulike elementene landskapet er bygget opp av, skaper vi en datamodell av landskapet. Landskapsmodellen i 5 x 5 km rutenettet for Norge beskriver landskapselementer som har betydning for landskapskarakter. Modellen gir grunnlag for både endringsstudier og andre kvantitative landskapsanalyser.