Kulturmarkstyper

I Norge finnes det store arealer med kulturmark fra kyst til fjell. Disse deles i ulike kulturmarkstyper med stor variasjon i artsmangfold og skjøtselbehov.

Vegetasjonen i kulturmarkene har gjennom lang tids bruk blitt påvirket av mennesker og beitedyr og utviklet en spesiell sammensetning av plantearter. Slått, beiting og brenning holder landskapet åpent fordi oppslag av busker og trær forhindres. Dermed får de konkurransesvake planteartene gode levebetingelser i slike arealer. I dag er slike arealer i sterk tilbakegang og både naturtypene og artene er truet. Målrettet skjøtsel er ofte nødvendig for å ta vare på dette mangfoldet.