Hopp til hovedinnholdet

Kystlynghei

Kystlynghei_Pål_Thorvaldsen_cropped

Foto: Pål Thorvaldsen

Det åpne landskapet langs kysten består av en mosaikk av kystlynghei, grasmark og fattig myr. Dette landskapet er langt på vei forma av mennesker og husdyr, gjennom skogrydding, brenning og beiting gjennom flere tusen år. I dag er kystlyngheiene vurdert å være en sterkt trua (EN) naturtype med en egen handlingsplan.

Det milde vinterklimaet langs kysten gjøre det mulig å la småfe (særlig gammelnorsk spælsau gå ute også om vinteren. For å sikre dyra nok beitefôr hele året, har kystbøndene til alle tider holdt de røsslyngdominerte arealene i kystlyngheiene i god hevd. Ved lyngbrenning erstattes gammel og grov røsslyng av unge planter med bedre beiteverdi. Et intervall på 15-20 år mellom brenningene har vært vanlig, og det var vanlig å brenne litt hvert år for å sikre en mosaikk av røsslyng i forskjellig alder. Etter en brann øker urter og gras i mengde de første årene.

I tillegg til bruksformen, vil fuktighetsforholdene og kalkinnholdet i berggrunnen påvirke artssammensetningen i kystlyngheiene. Vanlige planter i kystlyngheier som nylig har blitt brent og som beites er heiblåfjær, tepperot, kystmyrklegg, kystmaure og blåknapp. Vanlige beitegras er gulaks, engkvein og smyle. I tillegg er det vanlig med tyttebær, blåbær, krekling og mjølbær. Bråtestarr, heistarr og heisiv er vanlige halvgras i slike heier.

Den tradisjonelle bruken av kystlyngheiene har mange steder opphørt, og arealene gror nå igjen med einer, bjørk, rogn og furu.