Jordkartlegging

NIBIO har det nasjonale ansvaret for kartlegging av jordsmonn på dyrket mark. Hensikten med jordsmonnkartlegging er å dokumentere og stedfeste jordas egenskaper som ressurs. Jordsmonninformasjon legger grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger innen agronomi og arealplanlegging. Informasjonen er også viktig i forbindelse med risikovurderinger knyttet til miljøbelastninger innen landbruket.

lofoten0612 067
Foto: Åge Nyborg, NIBIO
Nye temakart og oppgradert database fra 31. mai, 2022

31. mai ble mange nye temakart fra det nasjonale jordkartleggingsprogrammet publisert. Jordsmonnbasen har vært under oppgradering og temakartene har vært gjenstand for en gjennomgang og en oppgradering, både i innhold og kartografi. To kart er imidlertid uendret per nå, Jordkvalitet og Jordressursklasser. Disse temakartene er fremdeles tilgjengelige for de jordkartlagte arealene som disse har blitt produsert for tidligere, i henhold til gammel modell. For arealer som er jordkartlagt i 2020 og 2021, vil hverken Jordkvalitet eller Jordressursklasser være tilgjengelige nå. I høst vil arbeidet med en gjennomgang av både Jordkvalitet og Jordressursklasser igangsettes. 

Oppdaterte erosjonsrisikokart blir heller ikke tilgjengelige før årets søknadsomgang for RMP. Det fører til at mange av kommunene som er jordsmonnkartlagt etter 2011 må vente ett år til før de kan benytte erosjonsrisikokart i søknadsprosessen for regionale miljøtilskudd.

Brosjyre jordkartlegging s 2.PNG
En beskrivelse av hvordan jordkartlegginga foregår i felt. Illustrasjon: Hege Ulfeng, NIBIO
Dekning jordsmonnkart Kartleggingsmetodikk

Jordsmonn

Jordsmonn er en sammensetning av mineralpartikler, organisk materiale, luft og vann. Jordsmonnet utvikles gjennom et samspill mellom faktorene klima, topografi, berggrunn, planter, dyr og menneskelig aktivitet - over tid. Alle disse faktorene er stedsbetinget og jorda på ett sted er derfor et resultat av hvordan disse ulike faktorene virker på nettopp dette stedet. Jord har dermed en stor grad av variasjon i egenskaper. Dette er egenskaper som for eksempel har betydning for hvor godt kornplantene vokser i jorda og for arealets risiko for erosjon.

jordsmonnvariasjon_til hovedside om jordkartlegging.png
Det er store variasjoner i jordsmonn rundt omkring i Norge. Her er et lite utvalg. Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO


Jordkartlegging

NIBIO kartlegger jordsmonnet for å dokumentere jordsmonnets egenskaper på fulldyrka og overflatedyrka jord. En standardisert metodikk brukes. Jordsmonnet navngis i henhold til et internasjonalt klassifikasjonssystem som er tilpasset for bruk i den norske jordsmonnkartleggingen. Årlig kartlegges det rundt 100 km².

Den systematiske jordsmonnkartleggingen startet opp i 1980. Fra den gang og fram til nå har metodikken endret seg noe, men det er i hovedsak de samme egenskapene ved jordsmonnet som bestemmes ute i felt. Håndholdte pc-er med ortofoto (georefererte, digitale flybilder) og innebygd gps har erstattet bruk av flybilder på papir og stereoskop, men jordboret brukes fremdeles.

Under jordsmonnkartlegginga identifiseres jordsmonnets egenskaper. Jordsmonnets navn bestemmes ut ifra egenskapene som identifiseres. Utbredelsen til hver jordtype avgrenses på bakgrunn av mange borestikk, samt en vurdering av endringer i vegetasjon (for eksempel kulturens vekst, innhold av ugras) og topografi. Gamle flybilder er også til hjelp for både å finne riktig navn på jorda og å sette grenser mellom ulike jordtyper. De fleste grenser mellom ulike jordtyper er diffuse overganger, men på kartene framstår grensene som absolutte.

Jordsmonnets egenskaper vurderes fra overflata og ned til 1 m dybde, eller ned til fast fjell hvis dette inntreffer innen 1 m dybde. I sjiktene i hele jorddybden bestemmes jordsmonnets innhold av sand, silt og leir, innhold av organisk materiale, jordas naturlige dreneringsgrad, jorddybde, jordsmonnutvikling, innhold av grus, stein og blokk, samt tegn til eventuelle forstyrrelser utover vanlig dyrking.

feltpc_før jordkartlegging_til hovedside om jordkartlegging1.png
Informasjon om jordsmonnet legges inn på flybilder med AR-5 grenser. Foto: NIBIO
feltpc_etter jordkartlegging_til hovedside om jordkartlegging1.png
Etter registrering av jordtyper ser bildet slik ut. Foto: NIBIO 

 
Bearbeiding og analyse

Resultater fra jordsmonnkartleggingen legges inn i jordsmonndatabasen og profildatabasen. Basert på modeller og bruk av for eksempel meteorologiske data, avledes denne informasjon til en rekke temakart for ulike formål. Avdelingen bidrar i ulike forsknings- og utredningsprosjekter, og skaffer til veie statistikk om jordressursen på både kommune- og fylkesnivå.

 
Formidling

Avdelingens viktigste formidlingskanal er NIBIOs kartportal Kilden, men utvalgte karttema publiseres også på Gårdskart. Kartene er relevante for mange formål og for mange ulike brukere, både næringen selv, rådgivere og forvaltning i ulike sektorer og på ulike nivåer. Avdelingen har en aktiv dialog om bruk av kartene opp imot de ulike brukergruppene. Skriftlig materiale i ulik form om både de ulike temakartene, jordsmonnkartlegging og andre jordtema publiseres jevnlig. Det holdes foredrag i ulike faglige fora og avdelingen bidrar også med generell folkeopplysning og med innlegg i samfunnsdebatten, samt ved markdager. Avdelingens arbeid inngår også i Norge digitalt og har ansvar for internasjonal rapportering om jord i Norge.

For å sikre en bærekraftig bruk av jordressursen må det tas kunnskapsbaserte beslutninger om hvordan den skal brukes. Kart fra jordsmonnkartleggingen kan bidra til dette.

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten