Kommunal jordsmonnstatistikk

Kommuner der hele eller store deler av kommunens fulldyrka og overflatedyrka areal er jordsmonnkartlagt får utarbeidet statistikk over viktige jordegenskaper i kommunen. Her kan du blant annet finne ut hvor mye av den fulldyrka og overflatedyrka jorda som er erosjonsutsatt, har dreneringsbehov fra naturens side og har svært god jordkvalitet.

Jordkvalitet i Hamar
85 prosent av jorda i Hamar kommune har svært god jordkvalitet. Foto: https://kilden.nibio.no
KONTAKTPERSON