1. Næringsinnhold i husdyrgjødsel - tabeller

Næringsinnholdet i husdyrgjødsel er undersøkt i perioden 2006-2011, og har gitt grunnlaget for nye gjennomsnittstall for husdyrgjødsel fra storfe, sau, svin og fjørfe. Det er oppgitt middelverdier for hvert dyreslag. I tillegg er det oppgitt pluss/minus standardavviket for hvert middeltall, for å vise den store variasjonen innen de enkelte dyreslag. Det er også oppgitt hvor mange prøver (N) gjennomsnittet er regnet ut i fra. Desto flere prøver som er brukt desto bedre vil gjennomsnittet beskrive virkeligheten.

For å sammenligne eventuelle egne analyser av husdyrgjødsel med verdiene som du finner i tabellene er det viktig å regne om til likt tørrstoff. Denne øvelsen forutsetter at ulikt tørrstoffinnhold skyldes ulik grad av vanninnblanding, noe som er en viss forenkling av virkeligheten.

 Målt næringsinnhold /målt tørrstoff * standardisert tørrstoff = standardisert næringsinnhold.

 

Tabeller 

 

Alle

0.276 MB pdf

1a. Storfe - gruppert etter driftsform

0.211 MB pdf

1b. Melkeku - gruppert etter region

0.215 MB pdf

1c. Sau

0.208 MB pdf

1d. Gris

0.219 MB pdf

1e. Fjørfe

0.211 MB pdf

1f. Pelsdyr og hest

0.197 MB pdf