Skogtregenetiske ressurser

Hovedmålet med genressursarbeidet på skogtrær i Norge er å sikre genetisk variasjon i naturlige populasjoner for tilpasning til framtidige miljø- og klimaforhold. Det er også et mål å sikre genetiske ressurser for skogplanteforedling, for utvikling av klimatilpasset plantemateriale og materiale med spesielle bruksegenskaper.

KJO-2008_08_21_112847
KONTAKTPERSON
Foto: Dan Aamlid
Genetisk variasjon og genetiske ressurser

Arv og miljø avgjør hvilke egenskaper planter og dyr har. Hva som arves er bestemt av genene som ligger i DNAet.
- Genetisk variasjon er forskjeller i DNA/gener mellom individer og/eller populasjoner og er en forutsetning både for evolusjon og for foredling og utvikling av nye sorter og raser. Genetisk variasjon er en viktig del av det biologiske mangfoldet.
- Genetiske ressurser kan defineres som biologisk materiale med genetisk variasjon eller genetiske egenskaper som kan ha betydning for utvikling og målrettet bruk. Frø, planter og sperm er eksempler på genetiske ressurser.

Tjenester

Verneområder i skog

Vernet skog i Norge bidrar til bevaring av genetiske ressurser hos en rekke treslag. Her finner du en oversikt over alle treslag som inngår i verneområder i ulike deler av landet. Databasen inneholder i tillegg informasjon om spesielt utvalgte bevaringsområder for genressurser, såkalte «genressursreservater».

Mer informasjon Til tjenesten