Verneområder i skog

Vernet skog i Norge bidrar til bevaring av genetiske ressurser hos en rekke treslag. Her finner du en oversikt over alle treslag som inngår i verneområder i ulike deler av landet. Databasen inneholder i tillegg informasjon om spesielt utvalgte bevaringsområder for genressurser, såkalte «genressursreservater».

I databasen ligger det over 980 verneområder med skog, i alt 6 855 914 dekar vernet skogareal (tall fra desember 2017). Det finnes informasjon både om naturreservater, nasjonalparker, landskapsvernområder og skog som er administrativt vernet. Databasen er koblet opp til Naturbase hos Miljødirektoratet, slik at detaljert informasjon om verneområdet, kart og verneforskrift kan hentes ut derfra.

For å sikre genetisk diversitet er det viktig å ta vare på arter og variasjonen innen artene. Verneområder med skog, som dekker ulike deler av utbredelsområdet til våre treslag er med og bidrar til dette.

Databasen er et viktig verktøy for å få oversikt over hvilke treslag som er vernet hvor. Det gjør det enklere for forvaltningen å få oversikt over hvilke arter, og hvilke områder som burde prioriteres, for å ta vare på treslags genetiske ressurser.

I databasen ligger det også en oversikt over dedikerte bevaringsområder for genressurser, såkalte «genressursreservater» for utvalgte treslag. Bevaringsområdene er etablert i dialog med Miljødirektoratet og Fylkesmannens miljøvernavdelinger, og inngår i et europeisk samarbeid om bevaring av genetiske ressurser hos skogtrær.

Norsk genressurssenter oppdaterer databasen over verneområder i skog 1-2 ganger i året.

  

Les mer om bevaring av genetiske ressurser i skogtrær
KONTAKTPERSON