Norsk genressurssenter

Norsk genressurssenter er etablert av Landbruks- og matdepartementet som en enhet ved NIBIO. Senteret koordinerer kompetanse og aktiviteter innen bevaring og bruk av nasjonale genetiske ressurser og har til oppgave å overvåke status og medvirke til en effektiv forvaltning av genressursene i husdyr, nytteplanter og skogtrær. Norsk genressurssenter er rådgivende til Landbruks- og matdepartementet og følger også opp arbeidet i nordiske og internasjonale organer.

Norsk genressurssenters oppgaver omfatter: 

  • Overvåke status og medvirke til effektiv forvaltning av nasjonale genressurser innen husdyr, nytteplanter og skogtrær.
  • Være en aktiv koordinator og faglig ressurs for det store nettverket av aktører og samarbeidspartnere i genressursarbeidet, både nasjonalt og internasjonalt.
  • Bidra til forståelse av landbrukets genetiske ressursers grunnleggende rolle i utviklingen av norsk bioøkonomi for bærekraftig klima-, miljø- og markedstilpasning
  • Vurdere behov for bevaringstiltak og gjennomføring av slike.
  • Bidra til å gjøre nasjonale genressurser tilgjengelige og bidra til økt bruk av ressursene.
  • Utføre informasjonsarbeid om genressurser for mat og landbruk i Norge.
  • Initiere forskning og undervisning knyttet til forvaltning og bruk av genressurser for mat og landbruk.
 
Strategiplan for Norsk genressurssenter og spesifikke handlingsplaner innen hver sektor gir prioriteringer for det nasjonale genressursarbeidet. De sektorvise handlingsplanene er styringsdokumenter for Landbruksdirektoratets tildeling av prosjekter under Tilskudd til genressurstiltak, sammen med nasjonal strategi som ble fastsatt av Landbruks- og matdepartementet i 2019.
 
Følg oss på gjerne Facebook!
GRS_fb-cover_60-brun.jpg
Foto: Dan Aamli og Pål Hermansen.