Kildeseparerende løsninger

Kildeseparering er en aktuell løsning der infiltrasjon for både svartvann og gråvann vanskelig lar seg anvende. Dette er en driftssikker løsning, og ved riktig utforming og drift oppnåes svært god rensing.

Spillvann fra husholdning deles i to forskjellige typer; svart- og gråvann. Svartvann er alt avløp som kommer fra toalett, mens gråvann er det resterende avløpet fra husholdningen (bad-, oppvask- og vaskevann).

Prinsippskisse med oversikt over mulige kombinasjoner av svart- og gråvannsløsninger:

Separate toalettløninger (løsninger for svartvann):

 • Oppsamlingstank - en tett tank for oppsamling
 • Biologisk toalett
 • Forbrenningstoalett

De vanligste renseløsningene for gråvann:

 • Infiltrasjon av kun gråvann
 • Gråvannsrenseanlegg med biofilter
 • Slamavskilling før utslipp (kun ved utslipp til mindre følsomme områder)

Gråvannet inneholder lite fosfor og bakterier og er lettere å rense enn blandet spillvann (svart+gråvann). Det kreves derfor i mange tilfeller kun en enkel filterløsning for å oppnå en kvalitet som tillater utslipp i bekker og vassdrag. De fleste renseløsninger som er beskrevet på denne nettsiden kan dimensjoneres for rensing av gråvann (se figuren ovenfor), men erfaringen med bruk av minirenseanlegg til rensing av gråvann er begrenset.

For hvem er det aktuelt med kildeseparering

Kildeseparering er en aktuell løsning der infiltrasjon for både svartvann og gråvann vanskelig lar seg anvende. Dette er en driftssikker løsning, og ved riktig utforming og drift oppnåes svært god rensing. Det vil ikke være utslipp fra toalett til resipient. Krav til rensing av gråvann avgjør hvor omfattende gråvannsrensingen bør være.

Fordeler

Anleggene kan etableres på lokaliteter uten infiltrasjonsmuligheter, også på bart fjell. Der resipienten er sårbar for bakterier er kildeseparering en god løsning. Ved rehabilitering av eldre bygg med installasjon av nye bad og flere toaletter kan kildesortering og bruk av vakuumtoaletter være økonomisk fordelaktig. Løsningen gir muligheter for resirkulering av næringsstoffer og organisk materiale og bruker mindre vann enn løsninger med vanlig vannklosett.

Ulemper

Ved bruk av tett tank for avløp fra toalett vil tømmmekostnadene for den tette oppsamlingstanken kunne bli høye dersom toalettet bruker mye vann (> 2 liter per spyling). 

Ved bruk av biologisk toalett må oppsamlingsbeholderen stå rett under toalettet. Dette kan gi en dyr løsning ved ettermontering i eldre hus.

Kildeseparering krever to røropplegg for avløpet i boligen, noe som ofte kan være fordyrende.

Forventet renseevne

Bare ved å fjerne utslipp fra toalett til resipient fjernes det meste av næringsstoffene i  husholdningsavløp, fordi toalettet bidrar med:

 • ca 80% av fosforet
 • > 50% av det organiske materialet
 • ca 90% av nitrogenet
 • mesteparten av de sykdomfremkallende mikroorganismene

Total rensevne vil avhenge av renseløsning som velges for gråvannet.

Smittebeskyttelse

Meget god beskyttelse når anleggene er riktig bygget

Dokumentasjonskrav

For gråvann:

 • Dokumentasjonskrav for infiltrasjon
 • Dokumentasjonskrav for gråvannsrenseanlegg med biofilter 

Normale investerings-kostnader, gråvanns-renseanlegg og tett tank

Se Kostnadsvurderinger

Drift og vedlikehold

For gråvannsrenseanlegg med biofilter anbefaler NIBIO kommunene om å sette krav til skriftlig drifts- og serviceavtale. Tette tanker tømmes etter behov. Mange kommuner sørger for minimum en tømming per år, gjennom kommunal slamtømmeordning.

Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader

Se driftskostnader for gråvannsanlegg med vannfrie toaletter og WC (til tett tank) under Kostnadsvurderinger

Utbredelse

Kildeseparering er en utbredt løsning for hytter

Erfaringer

Gode erfaringer for anlegg med rett dimensjonering