Slamavskiller

Ved slamavskilling holdes faste partikler og flyteslam tilbake fra avløpsvannet. Slamavskilling benyttes som eneste rensetrinn ved utslipp til gode sjø-resipienter, eller som forbehandling før hovedrensetrinnet i ulike typer avløps-anlegg. God slamavskilling er da av vesentlig betydning for at hovedrense-trinnet skal fungere tilfredsstillende. Slamavskillere utformes slik at både bunnslam og flyteslam holdes tilbake.

KONTAKTPERSON
Avlop slamavskiller.jpg
Prinsipptegning av en liggende slamavskiller med tre kamre.

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

I slamavskilleren holdes faste partikler og flyteslam tilbake fra avløpsvannet. En viss biologisk nedbrytning vil også foregå. Slamavskilling har stor utbredelse i Norge, hovedsaklig som forbehandling før hovedrensetrinnet. Slamavskilling foregår tradisjonelt i tanker med to eller tre kamre avhengig av avløpstypen. Tankene er konstruert slik at vannet får lang strømningsvei, og derved lang oppholdstid gjennom kummen slik at sedimenterbart slam og flyteslam holdes tilbake. Slamavskillere er hovedsakelig prefabrikkerte kummer, men kan også bygges på stedet.