Et filterbedanlegg består av slamavskiller, pumpekum (støtbelaster), biofilter (forfilter), fosforfilter (basseng), utløpskum og utløpsledning til vann/vassdrag eller infiltrasjonsfilter.

Første rensetrinn er en slamavskiller som holder tilbake sedimenter-bart slam og flyteslam. Det slamavskilte vannet ledes ved selvfall videre til en pumpekum/støtbelaster med pumpe. Vannet pumpes herfra til biofilteret/forfilteret der det finfordeles over filterflaten med dyser. Pumpa styres av nivåvakter og tidsur der det er ønskelig at avløpsvannet ledes til biofilteret fordelt over hele døgnet. Vannet trenger ned gjennom filtermassen i biofilteret der organisk materiale fjernes.


Fra biofilteret strømmer vannet med selvfall ut i fosforfilteret som vanligvis har tett bunn og sidekanter. I fosforfilteret strømmer vannet mot utløpskummen samtidig som fosfor fjernes fra avløps-vannet ved binding til filtermaterialet. Aktuelle filtermaterialer er bl.a. Filtralite (leca) og skjellsand. Fosforfilteret kan dekkes med jord eller plantes til med våtmarksplanter. Fra utløpskummen ledes vannet via utslippsledning til overflateresipient, alternativt til infiltrasjonsfilter i stedlige jordmasser.

KONTAKTPERSON