I henhold til forurensningsforskriften §12-10, skal renseløsninger med filterbedanlegg ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Forskriften gir ingen videre utdyping av dokumentasjonskrav, eller anbefalinger. Dokumentasjon av rensegrad skal utføres av nøytrale fagkyndige.

Det gis følgende forslag til utdyping av dokumentasjonskravene i forskriften:

  • Det bør settes krav til at filterbedanlegg skal prosjekteres etter VA/Miljø-Blad nr. 49, Våtmarksfiltre.
  • Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig, turistbedrift mm).
  • Prosjekteringsgrunnlag for anlegg som viser at slamavskiller, biofilter (forfilter) og fosforfilter er riktig dimensjonert, samt beskrivelse av hvordan biofilteret (forfilteret) skal støtbelastes.
  • Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart, herunder slamavskiller, pumpekum (støtbelaster), biofilter, fosforfilter, utløpskum og utløpsledning til vann/vassdrag. Filterdelene av anlegget bør være målsatt på kart i målestokk 1:2000 eller større.
  • Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres
  • Dokumentasjon av drifts- og serviceoppfølging
  • Dokumentasjon på at firma som er ansvarlig for prosjekteringen har nødvendig kompetanse mht. dimensjonering og prosjektering av denne typen anlegg. Se anbefalte krav til prosjekterende under Bygging av anlegg.

 

Forslag til mal for dokumentasjon av renseeffekt i forbindelse med søknad om utslipp

0.047 MB docx

Eksempel på søknad om utslipp fra filterbedanlegg

0.271 MB pdf

KONTAKTPERSON