Hopp til hovedinnholdet

Filterbedanlegg - drift og service

2007_mai_forfilter2

Det anbefales at det settes krav til at et foretak med tilfredsstillende kunnskap og kompetanse står ansvarlig for drift og vedlikehold av filterbedanlegg (konstruert våtmarksfilter), selv om forurensningsforskriften ikke setter konkrete krav til dette.

Det anbefales at det settes krav til et ansvarlig firma som står for drift og vedlikehold av filterbedanlegg, selv om forurensningsforskriften ikke setter konkret krav til dette.

 

Følgende punkter bør være regulert i en drifts- og serviceavtale for filterbedanlegg: 

 • Antall servicebesøk per år. Servicefrekvens bør fremkomme av dokumentasjon av renseanlegget. Det anbefales minimum 2 servicebesøk per år for boliganlegg og minimum 1 servicebesøk per år for hytteanlegg, avhengig av bruk av hytta.
 • Kontroll av slamavskiller, herunder kontroll av innløp og utløpsdykker
 • Kontroll og rengjøring av pumpe, og kontroll av alarm for høyt vannnivå
 • Kontroll av støtvolum
 • Kontroll av biofilter/forfilter, herunder kontroll/vask av sprededyser og spredebilde, samt raking av filterflate ved behov
 • Kontroll av utløpskum (nivåkum) og vannivå i filterbedet.
 • Visuell kontroll av kvaliteten på utløpsvannet i utløpskummen. Registrering av evt. kalkmengde i utløpskummen. Uttak av stikkprøver til analyse dersom kommunen setter krav til dette.
 • Leveranse av deler
 • Eventuelle andre forhold som også er av forurensingsmessig betydning for det aktuelle anlegget.
 • Føring av driftsjournal..
 • Årlig rapportering sendes til kommunen og anleggseier. Rapporten skal dokumentere tidspunkt for utførte reparasjoner, slamtømming, vedlikehold og hva som er kontrollert ved servicebesøk. I tillegg skal det gis en totalvurdering av anleggets tilstand.

 

Uforutsette driftsproblemer

Dersom det oppstår uforutsette driftsproblemer mellom hvert rutinebesøk bør det settes krav til at nødvendige reparasjoner og vedlikehold utføres så raskt som mulig, og i utgangspunktet senest 24 timer etter at varsel er mottatt fra anleggseier.

 

Varighet

Avtaler gjelder inntil oppsigelse. Ved evt. oppsigelse av avtalen skal kopi sendes til kommunen. Ved salg av bolig/hytteenheten skal avtalen overføres til ny eier, slik at anlegget blir fulgt opp tilstrekkelig.