Bygging av anlegg

Ved etablering av mindre avløpsanlegg bør det settes krav til ansvarlige aktører. Krav til ansvarlig søker, prosjekterende, kontrollerende og utførende bør vektlegges, da firmaer med manglende kompetanse og manglende driftsrutiner kan forårsake at nye anlegg som bygges kan få alvorlige feil og mangler.

Byggemelding

Før bygging av anlegg kan igangsettes, må det foreligge utslippstillatelses og godkjent byggetillatelse i henhold til plan- og bygningsloven. Nabovarsel sendes ut i forbindelse med søknad om utslipp. Det meste av byggearbeidet må utføres av godkjent rørlegger/entreprenør (ansvarlig utførende).

utslippIllustrasjon: Ekstrembelastning av organisk stoff i bekk.

En fullstendig byggemelding for små avløpsanlegg vil normalt inneholde følgende: 

1. Søknad om ansvarsrett hvor de ulike ansvarsområdene er oppgitt. For bygging av mindre avløpsrenseanlegg kreves følgende ansvarsområder:

 • ansvarlig søker (SØK)
 • ansvarlig prosjekterende (PRO)
 • ansvarlig utførende (UTF)
 • kontrollerende 

2. Søknad om ansvarsrett skal vedlegges godkjenningsbevis for sentrale godkjenninger for de aktuelle ansvarsområdene, alternativt søknad om lokal godkjenning dersom sentral godkjenning ikke foreligger 

3. Samsvarserklæring for prosjektering.

Før byggesøknaden godkjennes, bør saksbehandler gå igjennom en sjekkliste for å kontrollere at alle relevante forhold er vurdert i saksbehandlingen. Godkjent byggesøknad skal sendes til ansvarlig søker, kopi skal sendes til tiltakshaver(e). Vedtaket bør registreres i egen database. 

Hvilke krav bør settes til ansvarlig prosjekterende (PRO) ?

Krav til prosjekterende bør justeres etter hvor vanskelig det er å prosjektere anlegget som skal bygges! Det kreves for eksempel mindre kompetanse og erfaring for å stå ansvarlig for prosjektering, dersom det skal etableres et prefabrikkert minirenseanlegg for et hus, hvor utløpet skal kobles til en eksisterende dreneringsgrøft, i forhold til å stå ansvarlig for prosjektering av et infiltrasjonsanlegg for flere husstander.

I mange tilfeller vil den som står som nøytral fagkyndig i henhold til dokumentasjon av reneseløsning også være ansvarlig for prosjekteringen.

Les mer om nøytral fagkyndig under "Spørsmål og svar til forurensningsforskriften".

Kommunal saksbehandler bør vurdere følgende momenter når det skal settes krav til prosjekterende (og nøytral fagkyndig):

 • Hvilken type anlegg skal bygges (infiltrasjonsanlegg, minirenseanlegg, filterbedanlegg mm)?
 • Type utslippssted? Sårbarhet? Miljømål?
 • Utslippets størrelse?
 • Brukerinteresser (drikkevann, badeplass, fiskeplass, vernet område etc)? 

Sett krav til prosjekterende ut fra anleggstype!

Detaljfeil i prosjektering av anlegg kan gi sterkt redusert renseevne og dermed store ulemper som følge av dette. For anleggstyper med infiltrasjon og filterbed, er det spesielt avgjørende for renseevnen at ansvarlig prosjekterende har god kompetanse og at prosjekteringen gjøres grundig. I utgangspunktet skal prosjekterende følge normene som er gitt for den enkelte anleggstype. Dersom prosjekterende har vanskeligheter med å følge dokumentasjonskrav som settes av kommunen, bør kommunen sette spørsmålstegn ved kvalifikasjonene til ansvarlig prosjekterende.
Se også: Forslag til dokumentasjonskrav for ulike anleggstyper 

Hvilke krav bør settes til prosjekterende av infiltrasjonsanlegg?

Prosjekterende bør kunne fremlegge dokumentasjon på at firma/person har nødvendig kompetanse. Det finnes ingen nasjonale bestemmelser på hva som gir tilfredsstillende kompetanse. For å kunne prosjektere infiltrasjonsanlegg kreves kunnskap om avløpsteknikk og rensing av avløpsvann i jord, samt noe felterfaring. Det skal i henhold til forskriften ".....gis dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning.....").

Nødvendig kompetanse bør derfor minimum være gjennomført kurs med varighet på noen dager, samt at det er gjennomført praktisk øving i felt, med veiledning av kvalifisert personell. Personer med utdannelse innen hydrogeologi og avløpsrensing i jord forventes å ha nødvendig kompetanse. Generelt bør prosjekterende gi kommunene referanser på anlegg som er prosjektert tidligere. Prosjekterende må alltid gi tilfredsstillende dokumentasjon for planlagt anlegg. 

Anbefalte dokumentasjonskrav for infiltrasjonsanlegg

 

jordhaug web
Figur: Eksempel på målsatt prinsipptegning av prosjektert jordhaugsinfiltrasjonsanlegg

Hvilke krav bør settes til prosjekterende av filterbedanlegg?

Det finnes ingen nasjonale bestemmelser på hva som gir tilfredsstillende kompetanse. For å kunne prosjektere filterbedanlegg kreves en del kunnskap og noe praktisk erfaring. Nødvendig kompetanse bør derfor minimum være gjennomført kurs med varighet på noen dager, samt at det er gjennomført praktisk øving i felt med veiledning av kvalifisert personell. Prosjekterende bør kunne gi referanser på anlegg som er prosjektert tidligere. Prosjekterende må gi tilfredsstillende dokumentasjon for planlagt anlegg.

Anbefalte dokumentasjonskrav for filterbedanlegg

 

Hvilke krav bør settes til prosjekterende av sandfilteranlegg?

Det finnes ingen nasjonale bestemmelser på hva som gir tilfredsstillende kompetanse. Det bør gis dokumentasjon på at prosjekterende har gjennomført kurs i prosjektering av sandfilteranlegg, eller har annen utdannelse/erfaring som omfatter prosjektering av sandfilteranlegg. Prosjekterende bør dokumentere sin kompetanse, f. eks gjennom kurs eller praktisk erfaring fra bygging av slike anlegg. Prosjekterende bør kunne gi referanser på anlegg som er prosjektert tidligere. Prosjekterende må gi tilfredsstillende dokumentasjon for planlagt anlegg.

Anbefalte dokumentasjonskrav for sandfilteranlegg

 

Hvilke krav bør settes til prosjekterende av slamavskiller med direkte utslipp?

I mindre følsomme områder, hvor utslippet kan føres til minimum 2 meter under laveste vannstand, kan slamavskilling være aktuelt som eneste rensetrinn. 

For slike anlegg vil det normalt være tilstrekkelig å kreve at prosjekterende må ha lokal eller sentral godkjenning for anlegg, konstruksjoner og installasjon i tiltaksklasse 1, gitt etter medhold i plan- og bygningsloven.

Forslag til dokumentasjonskrav for slamavskiller

 

Hvilke krav bør settes til prosjekterende ved etablering av prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg med biofilter?

Normalt etableres gråvannsrenseanlegg som er prefabrikkert og som er dimensjonert etter VA/Miljø-Blad 60, Biologiske filtre for gråvann

For slike anlegg vil det normalt være tilstrekkelig av å kreve at prosjekterende må ha lokal eller sentral godkjenning for anlegg, konstruksjoner og installasjon i tiltaksklasse 1, gitt etter medhold i plan- og bygningsloven.

 

etterpoleringsgroft.gif
Figur: Eksempel på målsatt lengdesnitt av en etterpoleringsgrøft (infiltrasjonsgrøft)

 

Etter gråvannsrenseanlegg føres ofte utslippet til en infiltrasjonsgrøft/etterpoleringsgrøft. I slike tilfeller bør det settes tilnærmet tilsvarende krav som til prosjekterende av infiltrasjonsanlegg

Anbefalte dokumentasjonskrav for gråvannsrenseanlegg.

  

Hvilke krav bør settes til ansvarlig utførende (UTF) ?

Generelle krav:

 • Kommunene bør sette krav til at utførelse av anlegg skal følge bestemmelsene i det til enhver tid gjeldende "Normalreglement for sanitæranlegg".
 • Kommunene bør også sette krav til at ansvarlig utførende som et minimum skal ha ADK-1, og at det gis dokumentasjon på dette. ADK-1 opplæringen gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av ledningsanlegg i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder setter til et moderne ledningsanlegg. For å sikre best mulig kvalitet og lengst mulig levetid for våre VA-ledningsanlegg, oppfordrer styringsgruppen for ADK, NIBIO og Norsk vann alle norske kommuner til å stille et minimumskrav om at minst en i grøftelaget skal dokumentere ADK-kompetanse. Link til ADK-opplæringen 

 

Krav til kontrollerende foretak:

I forbindelse med ny plan- og bygningslov, skal ansvarlig kontrollerende være uavhengig av det foretaket som utførere arbeidet som kontrolleres (prosjekterende eller utførende). Ansvarlig kontrollerende skal ha sentral godkjenning. Det er opp til kommunen å vurdere behovet for kontroll (dvs. uavhengig kontroll). Det vil være mest aktuelt å kreve kontroll av uavhengig foretak for de anlegg som har høyest vanskelighetsgrad ved prosjektering eller utførelse av anlegget. 

Det kan være aktuelt å sette krav til kontroll av både prosjektering og utførelse. Spesielt vil dette være aktuelt for infiltrasjonsanlegg og filterbedanleg, men også andre anleggstyper der det skal etterpoleres i stedlige jordmasser. 

Andre vilkår som kommunen kan sette i byggemelding:

 • Det bør settes krav til at det skal inngås en driftsavtale/serviceavtale for anlegg etter kommunens krav, samt at avtalen skal foreligge før anlegget kan tas i bruk (ikke nødvendig for anlegg med kun slamavskiller).
 • Dersom det gis tillatelse til et fellesanlegg for flere eiendommer, bør det settes krav om at det skal inngås en avtale mellom eiendommene om etablering og drift, og at denne avtalen skal tinglyses og fremlegges for kommunen før anlegget kan tas i bruk.
 • Dersom avløpsanlegg skal som bygges, eller utslipp skal føres til avløpsrør/drenering, på annen eiendom enn hus som er tilknyttet anlegget, bør det være et vilkår at det inngåes en avtale mellom eiendommene om dette. Det bør stilles krav om avtalen skal tinglyses og fremlegges for kommunen før anlegget kan tas i bruk.
 • Dersom det ikke går tydelig frem av byggemelding at det skal etableres egnet sted for prøvetaking etter rensetrinn, kan det settes krav til dette. 

Midlertidig tillatelse til drift

Dersom anlegg er satt i drift før det er gitt ferdigmelding, kan kommunen vurdere å gi en midlertidig tillatelse til videre drift med en frist for når fullstendig ferdigmelding skal være mottatt. Dette kan gjøres dersom det ved befaring ser ut til at anlegget er etablert og driftes etter de krav kommunen har satt. Midlertidig tillatelse sendes til ansvarlig søker, kopi sendes til tiltakshaver(e).Vedtaket og frist for når fullstendig ferdigmelding skal være mottatt bør registreres i egen database. 

Søknad om ferdigattest

Så snart arbeidet med avløpsanlegget er ferdig, og det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon, skal ansvarlig søker sende inn søknad om ferdigattest med erklæring om ferdigstillelse. For tiltak som krever uavhengig kontroll, skal det foreligge dokumentasjon på sluttkontroll, og ansvarlig kontrollerende foretak skal utarbeide samsvarserklæring for kontroll som oversendes sammen med søknad om ferdigattest til kommunen. Dokumentasjon i søknad om ferdigattest skal oppfylle vilkårene som er satt i byggemelding for at ferdigattest kan gis. Et avløpsanlegg er ikke forskriftsmessig godkjent før ferdigattest er gitt. Kommunen skal utstede ferdigattest innen 3 uker etter at kravet er mottatt sammen med nødvendig dokumentasjon. 

Krav til dokumentasjon i ferdigattest vil kunne være følgende:

 • Erklæring om ferdigstillelse fra ansvarlig søker
 • Samsvarserklæring for kontroll (ved uavhengig kontroll)
 • Korrekte målsatte tegninger av utført anlegg i målestokk 1:5000 eller større
 • Kopi av tilfredsstillende drifts- og serviceavtale
 • Kopi av tinglyst avtale mellom medeiere av fellesanlegg
 • Kopi av tinglyst avtale med grunneier av eiendom, dersom hele eller deler av anlegget ligger på annen eiendom

 

Kommunen bør sende ferdigattest til ansvarlig søker, mens kopi bør sendes til tiltakshaver(e). Vedtaket bør registreres i egen database for mindre avløpsanlegg.