I henhold til forurensningsforskriften §12-10, skal renseløsninger med sandfilter ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige.

 Det gis følgende forslag til utdyping av dokumentasjonskravene i forskriften:

 • Anlegg skal prosjekteres og bygges i samsvar med retningslinjer for dimensjonering og bygging av sandfilteranlegg i kapitel 7 i "Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg", fastsatt av MD i 1992:

7. Sandfiltrering

0.85 MB pdf

 • Beskrivelse av filtermediet som skal benyttes, enten det benyttes filtersand eller filtermedium med høy fosforbindingskapasitet.
 • Prosjektering og etablering av fordelingslag, infiltrasjonsrør og støtbelastning skal være i samsvar med VA/Miljø-Blad nr. 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg.
 • Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig, turistbedrift mm).
  Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart. Filterdelen av anlegget bør være målsatt på kart i målestokk 1:2000 eller større.
 • Beskrivelse av hvordan anleggets størrelse og plassering er tilpasset utslippets størrelse.
 • Beskrivelse av hvordan anlegget skal støtbelastes.
 • Beskrivelse av utforming og plassering av peilerør som benyttes for å kontrollere om det står vann i fordelingslaget.
 • Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres.
 • Beskrivelse av hva som kreves av tilsyn og kontroll for å sikre stabil og sikker drift av det prosjekterte anlegget.
 • Dokumentasjon på at firmaet som er ansvarlig for prosjekteringen har nødvendige kompetanse. Se anbefalte krav til prosjekterende under Bygging av anlegg.

 

Forslag til mal for dokumentasjon av renseeffekt i forbindelse med søknad om utslipp

0.047 MB docx

KONTAKTPERSON