I henhold til forurensningsforskriften §12-10, skal renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

I tillegg skal det gis dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. Løsmassenes egenskaper som rensemedium kan unnlates fra dokumentasjonen dersom renseanlegget kun renser gråvann. Dokumentasjon skal gis av nøytral fagkyndig.

 

Det gis følgende forslag til utdyping av dokumentasjonskravene i forskriften:

  • Det bør settes krav til at infiltrasjonsanlegg skal prosjekteres etter VA/Miljø-Blad nr. 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg.
  • Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig, turistbedrift mm).
  • Resultater fra grunnundersøkelse (eks. beskrivelse av jordmasser og resultat av kornfordelingsanalyse eller infiltrasjonstest). Informasjon om beregnet hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og vurdering av risiko for forurensning (brønner, badeplass, rekreasjon etc.).
  • Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart. Filterdelen av anlegget bør være målsatt på kart i målestokk 1:2000 eller større.
  • Beskrivelse av hvordan anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet, eks. infiltrasjonsdybde og infiltra-sjonsareal.
  • Beskrivelse av hvordan anlegget skal støtbelastes ( alle anlegg med flere enn to grøfter/infiltrasjonsrør må støtbelastes).
  • Beskrivelse av utforming og plassering av peilerør som benyttes for å kontrollere om det står vann i fordelingslaget.
  • Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres.
  • Beskrivelse av hva som kreves av tilsyn og kontroll for å sikre stabil og sikker drift av det prosjekterte anlegget.
  • Dokumentasjon på at firmaet som er ansvarlig for prosjekteringen er nøytral fagkyndig og har den nødvendige kompetansen. Se anbefalte krav til prosjekterende under Bygging av anlegg

Forslag til mal for dokumentasjon av renseeffekt i forbindelse med søknad om utslipp

0.047 MB docx

Eksempel på søknad om utslipp fra infiltrasjonsanlegg

0.226 MB pdf

KONTAKTPERSON