Slamavskillere kan benyttes som eneste rensetrinn ved utslipp til mindre følsomme områder, men benyttes i mange sammenhenger som forbehandling før hovedrensetrinn. Det er ikke beskrevet konkrete krav til slamavskiller i forskriften, men §12-10 setter krav til at alle renseløsninger skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Det er opp til kommunene å sette detaljerte krav til slamavskillere.

Slamavskillere kan benyttes som eneste rensetrinn, men benyttes i mange sammenhenger som forbehandling før hovedrensetrinn. Det er ikke beskrevet konkrete krav til slamavskiller i forskriften, men §12-10 setter krav til at alle renseløsninger skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Det er opp til kommunene å sette detaljerte krav til slamavskillere.

 

Slamavskillere som skal etableres bør har dokumentasjon iht. VA/Miljø-blad nr.48, Slamavskiller og norsk standard NS-EN 12566-1:

VA/Miljø-blad nr. 48, Slamavskiller, oppsummerer ulike typer slamavskillingsmetoder for forskjellige anleggstyper og anleggsstørrelser. Miljøbladet beskriver bl.a:

 • Utforming av slamavskillere
 • Dimensjonerende vannmengder som tilføres per enhet for små anlegg
 • Standard størrelser for mindre slamavskillere
 • Dimensjonering av større slamavskillere
 • Fundamentering og oppdrift
 • Tømming

 

Harmonisert standard for prefabrikkerte slamavskillere: NS-EN 12566-1: 2000+A1:2005 fastsetter krav til prefabrikkerte slamavskillere og tilbehør for anlegg mindre enn 50 pe. Slamavskillere som kun mottar gråvann og plassbygde slamavskillere er utelatt fra standarden. Standarden setter krav til bl.a følgende faktorer:

 • Dimensjoner (innløp, utløp, tilkoblinger, etc.)
 • Mekaniske egenskaper (materialtest og beregning av laster)
 • Vanntetthet
 • Nominell kapasitet
 • Hydraulisk effektivitet (prøvingsprosedyre mht. evne til å holde tilbake utfellbare og flytende stoffer)
 • Tilgang mht. sikring for å unngå uautorisert adgang og sikre sikker drift
 • Holdbarhet (fysiske egenskaper, korrosjonsbestandighet)
 • Merking (varig, tilgjengelig og lesbar etter installasjon)
 • Produksjonskontrollsystem
 • Installasjonsanvisning
 • Drifts- og vedlikeholdsanvisning

 Videre beskriver standarden detaljerte prøvetakingsprosedyrer for testing av vann-tetthet, nominell kapasitet, hydraulisk effektivitet og mekaniske egenskaper, samt beskrivelse av CE-merking.

KONTAKTPERSON