forside_viltskade
Tilleggsfôring av rein i kystområde. Foto: Tor-Arne Bjørn
Rovvilt og beitedyr i utmark - Foto - Inger Hansen.jpg
Tapsundersøkelse av lam. Foto: NIBIO.

Norsk viltskadesenter tilbyr rådgivning, forskning, utviklingsarbeid og informasjonsformidling om forebyggende tiltak mot rovviltskader på sau og rein, beiteskader, avlingstap og kartlegging av tapsårsaker. Nettverket har kompetanse innen fagområdene sauedrift, reindrift, beitekvalitet og beitebruk, hjortevilt, gjess, økonomi, samfunnsforskning, kart og statistikk og elektronisk overvåkning. NIBIO har i tillegg ansvaret for DNA-overvåking av skandinavisk brunbjørn.

Norsk viltskadesenter skal bidra til gode løsninger i konflikter mellom vilt og næringsutøvelse. Dette innebære bl.a. utprøving av forebyggende tiltak mot tap av beitedyr forårsaket av fredet rovvilt og kartlegging av avlingsskader forårsaket av hjortevilt og gjess.

 

Aktuelt

2024-06-18 Ny rapport om bruk av halsklaver på lam som tiltak mot kongeørn

Viltskadesenter_2024-06-18.jpg
Klikk på bildet for å lese rapporten

 

2024-03-04 Brunbjørn: ny rapport fra hårfelleprosjektet

Norsk-Viltskadesenter_2024-03-04.jpg
Klikk på bildet for å lese den siste rapporten

 

Prosjekter

Sau på utmarksbeite

Divisjon for skog og utmark

Vurdering av FKT-ordningen


Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjort en vurdering av virkemiddelordningen for forebyggende- og konfliktdempende tiltak (FKT-ordningen). Dette oppdraget har bl.a. bakgrunn i Riksrevisjonens undersøkelse av norsk rovviltforvaltning i 2019, der et av ankepunktene var at miljøforvaltningen har et svakt grunnlag for å vurdere i hvilken grad de ulike FKT-tiltakene bidrar til god måloppnåelse og om tilskuddsmidlene benyttes effektivt.

INAKTIV Sist oppdatert: 15.12.2020
Slutt: nov 2020
Start: feb 2020
REINTAPjuni04 046

Divisjon for skog og utmark

Framtidas reindrift


Norsk tamreindrift har mange muligheter, men står også overfor mange framtidige utfordringer, særlig knyttet til arealinngrep, klimaendringer, økende rovviltpress og tap av rein generelt. Vi ønsket å etablere et nettverk med kompetansesterke personer fra næring, forvaltning, friluftsliv og FoU for å rigge et konsortium som var i stand til å løse noen av de utfordringene framtidas reindrift står overfor. 

INAKTIV Sist oppdatert: 16.03.2020
Slutt: des 2019
Start: jan 2018
IMG_0382 Anita Land (1)
Hvordan lykkes med sau på inngjerdet areal


Prosjektet skal bidra til at bønder i Østfold og andre områder kan lykkes med driftsformer med sau på inngjerdet areal. I prosjektet vil vi stille sammen eksisterende kunnskap om driftssystemer med sau på inngjerdet areal og fremskaffe ny kunnskap på områder der kunnskapen er mangelfull. At saueholdere lykkes med sau på inngjerdet areal, antas å kunne dempe konfliktene mellom rovvilt og sauehold.

INAKTIV Sist oppdatert: 24.01.2018
Slutt: des 2018
Start: mars 2018
IMAG1804

Divisjon for skog og utmark

Reinbeiteproblematikk


Beiting av tamrein på dyrka mark kan forårsake store konflikter mellom landbruksnæring og reindriftsnæring. Som følge av årlige konflikter med rein på vinterbeite på Helgelandskysten, ble det gjennomført et forprosjekt i Dønna kommune. Målet med dette prosjektet var å høste erfaringer med metodebruk og gjøre en foreløpig beregning av eventuell avlingsskade forårsaket av at tamrein beiter på innmark.

INAKTIV Sist oppdatert: 16.12.2020
Slutt: des 2019
Start: mai 2018
IMAG1806

Divisjon for skog og utmark

Reinbeiting på dyrka mark


Intensiv beiting av husdyr påvirker avling og plantenes opplagsnæring, og har negativ effekt på overvintringsevne og spiringsegenskapene om våren. Avlingsreduksjonen er avhengig av beitetidspunkt, nedbeitingsgrad, artssammensetning i enga, samt lokalt klima og værforhold det aktuelle året mm. Det er få presise og omfattende studier på avlingstap grunnet graveskader og beiting av rein på innmark.

Aktiv Sist oppdatert: 19.06.2024
Slutt: des 2026
Start: jan 2023