Forebyggende tiltak i vandrebirøktet

Norske honningprodusenter har, til forskjell fra husdyrbrukere, ikke et forskriftsfestet krav på erstatning ved tap av bifolk grunnet fredet rovvilt. Bjørneskader utgjør foreløpig ikke noen stor risiko for birøktere, men omfanget på bjørneskadene økte noe tidlig på 2000-tallet og kan øke ytterligere.

Tor Arne Bier 3
Bikuber på holt i Tromsø Foto: Jo Jorem Aarseth

El-sikring av bigårder mot bjørneangrep har vist seg å ha tapsreduserende effekt. I Norge må birøkterne forholde seg til gjeldende gjerdestandard for å få tilskudd til oppsett av elektrisk gjerde. Dette er imidlertid stasjonære anlegg beregnet for beitedyr, som er mindre egnet for det norske vandrebirøktet. 

Publikasjoner

Sammendrag

Elektrisk inngjerding kan være et godt tiltak for å sikre bigården mot bjørneangrep. Det norske vandrebirøktet krever gjerder som både er enkle å flytte, samtidig som de er sterke nok for å hindre ødeleggelser av bjørn. Strømgjerdene må imidlertid holde samme standard som de stasjonære gjerdeanleggene som benyttes i sauenæringa i dag, dersom tiltaket skal være berettiget offentlig tilskudd. Spørsmålet er om det er behov for å utarbeide en egen standard for el-sikring av vandrebigårder i Norge.