Jordkvalitet og jordvern

De mest verdifulle jordbruksarealene bør ha sterkest vern. Skal vi vite hvor disse arealene er, må vi vite noe om jorda. Jordsmonnkart gir stedfestet informasjon om jordsmonnet og er et viktig kunnskapsgrunnlag når jordbruksarealer skal forvaltes, både regionalt og kommunalt.

P8140026 EIS Ski
Førsteklasses kornjord i Ski, Akershus Foto: Eivind Solbakken
IMG_4674 Umbrisol, RAS.jpg
Umbrisol er en vanlig jordtype på Vestlandet. Jorda har høyt innhold av organisk materiale i plogsjiktet, men er forholdsvis næringsfattig og har lav pH fra naturens side. Jorda er selvdrenert. Med kalking og gjødsling er dette svært god jord som kan gi gode og stabile avlinger. Foto: Ragnhild Sperstad, NIBIO
Myrjord.jpg
Histosol, eller myrjord, er også en vanlig jordtype på Vestlandet, men med mer utfordrende dyrkingsegenskaper. Myrjorda må dreneres, tørker sent opp og har dårlig bæreevne. Myrjorda har også svært lav pH fra naturens side og må kalkes og gjødsles rikelig. Nydyrking av myr er i dag omstridt og selv om forbudet fra 2020 ble opphevet etter bare ett år, er det lagt restriksjoner på oppdyrking av myr, både av hensyn til klimagassutslipp og naturmangfold. En del myrarealer restaureres også tilbake til naturtilstand. Ca. en tredjedel av dyrkbar jord i Norge er myr. Foto: NIBIO
Statistikk for kommune og fylke

Kommunal jordsmonnstatistikk

Rapporter med utvalgsstatistikk for jordsmonnet i fylkene (fylkesinndeling fra 2019)

Faktaark om jorda i kommunen (finnes for 15 kommuner)

Arealbarometer (kommer med mer jordsmonninformasjon etter hvert). 

Nye temakart og oppgradert database fra 31. mai, 2022

31. mai ble mange nye temakart fra det nasjonale jordkartleggingsprogrammet publisert. Jordsmonnbasen har vært under oppgradering og temakartene har vært gjenstand for en gjennomgang og en oppgradering, både i innhold og kartografi. To kart er imidlertid uendret per nå, Jordkvalitet og Jordressursklasser. Disse temakartene er fremdeles tilgjengelige for de jordkartlagte arealene som disse har blitt produsert for tidligere, i henhold til gammel modell. For arealer som er jordkartlagt i 2020 og 2021, vil hverken Jordkvalitet eller Jordressursklasser være tilgjengelige nå. I høst vil arbeidet med en gjennomgang av både Jordkvalitet og Jordressursklasser igangsettes.  

Kvaliteten på jorda

Det er mange ulike egenskaper ved et jordbruksareal som avgjør hvilken verdi arealet har. På denne siden skal vi se nærmere på selve jordsmonnet. 

I brev fra landbruksministeren til fylkesmennene fra oktober, 2018, står det at kvaliteten på jordsmonnet skal vektlegges før en omdisponering blir vedtatt: 

Dersom en må veie jordressursen mot andre hensyn, skal den verdsettes eller klassifiseres. Jordsmonn og klimasone er sentralt for å vurdere jordkvalitet og produksjonspotensiale. NIBIO har utarbeidet ulike kart og databaser som er gode hjelpemidler, og som finnes på www.kilden.nibio.no.

Brev fra landbruksministeren til fylkesmennene; oktober, 2018

Temakart om jordsmonn 

På Kilden.nibio.no finnes mange temakart. Temakart fra jordsmonnkartleggingen er samlet på fanen Jordsmonn. Temakartene Jordkvalitet og Jordressursklasser er spesielt laget med tanke på arealplanleggingen. Men det finnes også kart som viser Dreneringsforhold, Begrensende egenskaper, Tekstur i plogsjiktet m.m. Det finnes dessuten kart som sier noe om arealenes dyrkingspotensial for gras, tidlig bygg, sen hvete og grønnsaker. Disse kartene gir relevant informasjon når det skal gjøres vurderinger av jordbruksarealene nasjonale verdi. 

Klasseinndelingen i kartet Jordkvalitet er basert på en vurdering av jordegenskaper som er viktige for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitetskartet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Klasseinndelingen tar ikke hensyn til om jorda har naturlig dreneringsbehov eller ikke. Les mer på infosiden om kartet Jordkvalitet.

Kartet Jordressursklasser deler jorda inn i fire klasser, men tar bare hensyn til jordsmonnets egenskaper, ikke helling eller andre terrengegenskaper. Kartet tar hensyn til om jorda har naturlig dreneringsbehov eller ikke. Mye av jorda som kommer i klasse 2: «små begrensninger» er jord med svært gode egenskaper, men med naturlig dreneringsbehov. Les mer på infosiden om kartet Jordressursklasser.

 

Jordressursklasser

Jordkvalitet

Tar ikke hensyn til klima

Tar ikke hensyn til klima

Tar ikke hensyn til helling

Tar hensyn til helling (0 – 20%; 20 – 33%; > 33%)

Dreneringsbehov fører til nedklassifisering

Dreneringsbehov fører ikke til nedklassifisering

Objektsinformasjon oppgir alle registrerte begrensninger og figurens dominerende helling

Generell objektsinformasjon, oppgir figurens dominerende helling

 

Jordressurs_Jordkvalitet.PNG
Til venstre: I kartet Jordressursklasser er arealet på bildet for det meste i den nest beste klassen på grunn av dreneringsbehov. Til høyre: I kartet Jordkvalitet er det samme arealet i den beste klassen fordi dreneringsbehov ikke fører til nedklassifisering i dette kartet. Illustrasjon: Kilden.nibio.no

 

Ved å klikke i en kartfigur i kartlaget Jordressursklasser får man opp alle de ulike begrensningene som er registrert på et bestemt areal. Her vil man se hva som er årsaken til at et areal ikke har kommet i klasse 1. Den viktigste begrensningen ved arealet vises i kartet Begrensende egenskaper.

Dersom man ønsker mer informasjon om arealene, kan andre kart også benyttes. Kartene Potensial for grasdyrking, korndyrking og grønnsaksdyrking  gir viktig tilleggsinformasjon når det gjelder dyrkingspotensialet til et gitt areal. Disse kartene tar nødvendigvis også hensyn til klima. Arealer egnet til dyrking av både korn, grønnsaker, frukt og bær, har spesielt stor verdi for nasjonal matproduksjon.

Lokalkunnskap er viktig

I tillegg til bruk av kart, er det avgjørende at landbrukskyndige personer med lokalkunnskap gjør vurderinger. Kriteriene jorda inndeles etter er like for hele landet. Men ikke alle jordegenskaper har like mye å si for alle produksjoner og i alle slags klima. For eksempel vil tørkeutsatt jord med dybde mellom 50 og 100 cm til fast fjell være problematisk ved potetdyrking i et nedbørsfattig klima, mens det kan være et mye mindre problem for grasdyrking i et nedbørsrikt område. Begrensningen har ulik betydning i ulike distrikter.

Statistikk for kommuner og fylker

I tillegg til jordsmonnkart produserer NIBIO også statistikk for jordegenskaper i kommunen og fylket. Statistikken gir for eksempel innblikk i hvor mye av jorda i kommunen som har svært god jordkvalitet, hvor mye av jorda som har dreneringsbehov eller har høy risiko for erosjon. Flere kommuner har også fått en egen publikasjon som beskriver jordsmonnet i kommunen og hvordan jordsmonndata kan benyttes i den kommunale planleggingen. Det nye, digitale arealbarometeret viser statistikk for jordkvalitet, dreneringsforhold og tørkeutsatthet. 

NIBIO holder kommunale og regionale kurs og webinarer om bruk av jordsmonndata. Dersom du tenker at din kommune eller ditt fylke trenger å lære mer om temaet, ta kontakt. Vi svarer også gjerne på henvendelser direkte til oss. 

 

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten

Publikasjoner

Sammendrag

NIBIO har det nasjonale ansvaret for kartlegging av jordsmonn på dyrket mark. Hensikten med jordsmonnkartlegging er å dokumentere og stedfeste jordas egenskaper som ressurs. Kartene gjør det mulig å fatte kunnskapsbaserte beslutninger innen agronomi, areal- og miljøplanlegging.