Kommunal jordsmonnstatistikk

Kommuner der over 50 % av kommunens fulldyrka og overflatedyrka areal er jordsmonnkartlagt får utarbeidet statistikk over viktige jordegenskaper i kommunen. Her kan du blant annet finne ut hvor mye av den fulldyrka og overflatedyrka jorda som har dreneringsbehov fra naturens side eller har svært god jordkvalitet.

Jordkvalitet i Hamar
85 prosent av jorda i Hamar kommune har svært god jordkvalitet. Foto: https://kilden.nibio.no
Statistikken gir arealtall på kommunenivå for ulike jordtema basert på detaljert eller forenklet jordsmonnkartlegging.
 
Jordsmonnstatistikken blir produsert hvert år for alle kommuner hvor jordsmonnkartlagt areal er større enn 50 % av fulldyrka jord og overflatedyrka jord i AR5. Statistikken er basert på årsversjoner av jordsmonndatabasen og AR5.
 
Følgende tema er tilgjengelige i statistikken (med tall i dekar og i %): 
 
  • Jordkvalitet basert på jord- og terrengegenskaper
  • Jordressursklasser basert på jordegenskaper
  • Dreneringsforhold
  • Årsak til dårlig drenering
  • Begrensende egenskaper
  • Risiko for erosjon ved høstpløying
Risiko for erosjon ved høstpløying kan ikke presenteres for arealer med forenkla kartlegging. 
 
Formatet på statistikken er XML.