Jordsmonnstatistikk

Kommuner og fylker der over 50 % av fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt får utarbeidet statistikk over viktige egenskaper ved jordsmonnet. Her kan du blant annet finne ut hvor mye av den fulldyrka og overflatedyrka jorda som er selvdrenert og hvor mye som har svært god jordkvalitet.

Nettside_Jordsmonnstatistikk_Hamar_Naturlige dreneringsforhold_20230922
66 % av fulldyrka og overflatedyrka jord i Hamar kommune er selvdrenert. Foto: https://kilden.nibio.no

Jordsmonnstatistikken blir produsert hvert år for alle kommuner og fylker hvor jordsmonnkartlagt areal er større enn 50 % av fulldyrka og overflatedyrka jord i AR5.

Jordsmonnstatistikken gir arealtall (i dekar) på kommune- og fylkesnivå for disse ni temakartene:

  • Jordkvalitet
  • Jordressursklasser
  • Organisk materiale
  • Naturlige dreneringsforhold
  • Dominerende tekstur i overflatesjikt
  • Jordsmonnklassifikasjon
  • Forstyrrelser utover jordarbeiding/grøfting
  • Mest begrensende jordegenskap
  • Erosjonsrisiko