Hopp til hovedinnholdet

5. Gjødseltyper

DSC_0520

Gjødsel er en fellesbetegnelse på organiske og uorganiske substanser som på grunn av sitt innhold av plantenæringsstoffer fremmer planteveksten. Samlebegrepet gjødsel eller gjødselvarer omfatter en rekke ulike produkter; for eksempel forskjellige typer mineralgjødsel, husdyrgjødsel, andre organiske og organisk-mineralske gjødselslag. Her omtales bare enkelte grupper av gjødseltyper.

Mineralgjødsel

Benevnelsen brukes om industrielt framstilt eller bearbeidet uorganisk gjødsel, der hensikten med produktet er å forsyne planter med tilgjengelige næringsstoff. Samlebegrepet mineralgjødsel omfatter en rekke produkter, fra "enkle" gjødseltyper med kun ett næringsstoff til ulike typer som inneholder flere næringsstoff. Gjødseltypene som inneholder flere næringsstoff kan variere fra kjemisk produsert der hvert gjødselkorn inneholder alle deklarerte næringsstoff (jfr. Yara sin Fullgjødsel®), til mekanisk blandet mineralgjødsel der en har en fysisk blanding av gjødselkorn med ulik sammensetning.

 

Husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel er en viktig ressurs for plantenæring i jordbruket. Det er et mål å resirkulere denne ressursen slik at mest mulig av husdyrgjødslas næringsstoffer kommer plantene til gode. Dette er viktig ut fra både økonomiske og miljømessige sider. Et godt resultat vil avhenge av gode kunnskaper om variasjoner i innhold og kvaliteter av husdyrgjødsla. Dyreslag, fôring, behandling og lagring er faktorer med stor innvirkning på egenskapene til gjødsla. Gode praktiske løsninger for tilføring av husdyrgjødsla er også viktig. Det er en utfordring for dyrkeren å sørge for jevnt spredd gjødsel i rett mengde, og til rett tid.

 

Andre gjødselslag

Det finnes en rekke andre gjødselslag enn de som hører inn under gruppene mineralgjødsel og husdyrgjødsel. Slik gjødsel kan være foredlet husdyrgjødsel, for eksempel tørket og granulert. Andre eksempler kan være gjødselslag basert på kloakkslam, matavfall eller slakteriavfall. Alt dette er gjødselslag som kan betegnes organisk gjødsel. 

Det finnes også organisk- mineralsk gjødsel der det i tillegg til organiske bestanddeler er tilsatt industrielt framstilt eller bearbeidet næring, med hensikt å oppnå en sammensetning bedre tilpasset plantenes behov. 

Flere av de organisk eller organisk-mineralsk gjødselslagene innebærer et potensial for resirkulering av næringsstoffer på en miljømessig fordelaktig måte. En absolutt forutsetning er at produktene kan dokumenteres fri for skadelige bestanddeler.

I økologisk dyrking er bruk av nitrogensamlende vekster viktig med tanke på å dekke gjødslingsbehovet for nitrogen.