Hopp til hovedinnholdet

2. Plantenes næringsbehov og gjødslingsbehov

potteforsøk

16 grunnstoff regnes som nødvendige for normal vekst og utvikling hos planter. Noen av stoffene trengs i relativt store mengder (> 1 g pr. kg tørrstoff) og benevnes makronæringsstoffer, andre behøves i mye mindre mengder og kalles mikronæringstoffer. I tillegg er det noen grunnstoff som har gunstig virkning på veksten av enkelte plantearter eller -familier.

 

Makronæringsstoff
Karbon, oksygen, hydrogen, nitrogen, fosfor, svovel, kalium, kalsium, magnesium

 

Mikronæringsstoff:
Bor, kobber, jern, mangan, molybden, sink, klor

 

All dyrkingsjord inneholder de nødvendige grunnstoffene i større eller mindre mengder. For å utnytte moderne plantesorter sitt avlingspotensiale, og for å tilfredstille ulike kvalitetskrav som settes til produktene er det nødvendig å supplere med ekstra næring i tillegg til reservene som finnes i jorda. Dette er gjødsling, og utover det å sikre høy avling med en ønsket produktkvalitet er hensikten å hindre utarming av jorda. Dermed legger en grunnlaget for å kunne opprettholde et bra avlingsnivå også på lengre sikt. Av de nødvendige grunnstoffene er det flere som en ikke trenger å tilføre ved gjødsling, dette gjelder for eksempel karbon, hydrogen og oksygen som plantene kan hente fra luft og vann.

 

En har datamateriale som viser hvilke mengder av de ulike næringsstoffene som er nødvendige for å produsere en viss avlingsmengde av en gitt veksttype. Ved gjødslingsplanlegging benytter man behovsnormen ved forventet avlingsnivå av den aktuelle veksten, anslår hvor mye av behovet som dekkes av dyrkingsjordas reserver på den aktuelle lokaliteten og beregner så mengdene som er nødvendig å tilføre ved gjødsling.

 

Viktige mikronæringsstoff som ikke regnes som nødvendige for planter, men for mennesker og husdyr, er selen og kobolt. Kobolt er dessuten viktig for nitrogenfiksering hos belgvekster.