Hopp til hovedinnholdet

Treslag

AR5_treslag
Egenskapen Treslag gir informasjon om hovedklasser av skogtyper.
Arealtype Skog skal klassifiseres etter treslag, mens arealtype Myr og Innmarksbeite klassifiseres etter treslag dersom vegetasjonen holder kravet til skog.
 
Treslag viser en inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær og kan ha 6 egenskapsverdier:
Barskog, Blandingsskog, Lauvskog, Ikke tresatt, Ikke relevant og Ikke registrert.

Barskog: Minst 50 % av skogdekt areal er dekt av bartrær.

Blandingsskog: Mellom 20-50 % av skogdekt areal er dekt av bartrær.

Lauvskog: Mindre enn 20 % av skogdekt areal er dekt av bartrær.
 

Ikke tresatt: Arealet har ikke tresetting som holder kravet til skog.

Ikke registrert: Arealtype Innmarksbeite har normalt egenskapen Ikke registrert, men hvis det er slått fast at arealet er uten tresetting, brukes verdien Ikke tresatt.

Ikke relevant: Det er ikke relevant med verdi for treslag på arealtypene Fulldyrka jord, Overflatedyrka jord, Bebygd, Samferdsel, Ferskvann, Hav og Snøisbre.

Publikasjoner

Abstract

AR5 er et heldekende, nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning, landbruksnæringer og lovforvaltning. Datasettet bygger på AR5 klassifikasjonssystem. Klassifikasjonen gir en inndeling av landarealet i polygoner som er beskrevet med et sett av verdier for egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Hovedinndelinga er arealtype basert på kriterier for vegetasjon og kulturpåvirkning. Første versjon av datasettet ble avledet fra digitalt markslagskart (DMK), og dekket bare områdene som var omfattet av Økonomisk kartverk. For marginale områder er det definert en enkel utgave av AR5 der kun egenskapen arealtype er påkrevd å registrere. AR5 inngår i Felles KartdataBase (FKB) og forvaltes innen de samme organisatoriske ordningene som andre detaljerte kartdata. Datasettet skal holdes løpende à jour basert på opplysninger fra saksbehandling, synfaring eller flybilder.