Bonitet

AR5_bonitet
Kartlag Bonitet er basert på AR5.
Det skilles mellom 11 klasser: Fulldyrka jord, Overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog av særs høg bonitet, Skog av høg bonitet, Skog av middels bonitet, Skog av lav bonitet, Uproduktiv skog, Myr, Åpen jorddekt fastmark  og Åpen skrinn fastmark.
 
Arealer som er bebygd, samferdsel, vann, snø/isbre og arealer som ikke er kartlagt, vises ikke i dette kartlaget.

I Gårdskart og jordregister blir det brukt en lignende inndeling, men der alle arealer tas med.  Se beskrivelse for kartlag AR5-13 klasser.
KONTAKTPERSON

Publikasjoner

Sammendrag

AR5 er et heldekende, nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning, landbruksnæringer og lovforvaltning. Datasettet bygger på AR5 klassifikasjonssystem. Klassifikasjonen gir en inndeling av landarealet i polygoner som er beskrevet med et sett av verdier for egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Hovedinndelinga er arealtype basert på kriterier for vegetasjon og kulturpåvirkning. Første versjon av datasettet ble avledet fra digitalt markslagskart (DMK), og dekket bare områdene som var omfattet av Økonomisk kartverk. For marginale områder er det definert en enkel utgave av AR5 der kun egenskapen arealtype er påkrevd å registrere. AR5 inngår i Felles KartdataBase (FKB) og forvaltes innen de samme organisatoriske ordningene som andre detaljerte kartdata. Datasettet skal holdes løpende à jour basert på opplysninger fra saksbehandling, synfaring eller flybilder.