Bonitet

AR5_bonitet
Kartlag Bonitet er basert på AR5.
Det skilles mellom 11 klasser: Fulldyrka jord, Overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog av særs høg bonitet, Skog av høg bonitet, Skog av middels bonitet, Skog av lav bonitet, Uproduktiv skog, Myr, Åpen jorddekt fastmark  og Åpen skrinn fastmark.
 
Arealer som er bebygd, samferdsel, vann, snø/isbre og arealer som ikke er klassifisert, vises ikke i dette kartlaget.

I gårdskart og jordregister blir den samme inndelingen brukt, men her er alle arealer med. I gårdskart skilles ikke-klassifiserte arealer ut i egen klasse, mens bebygd, samferdsel, vann, snø/isbre vises i en samlet gruppe. I jordregister listes alle samlet som "restareal".
KONTAKTPERSON

Publikasjoner

Sammendrag

AR5 er et nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene, med vekt på egnethet for plantedyrking og naturlig planteproduksjon. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning og landbruksnæringer. Datasettet bygger på AR5 klassifikasjonssystemet. Klassifikasjonen gir en inndeling av landarealet i polygoner som kan beskrives med samme verdier for egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Hovedinndelinga er arealtype basert på kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning. Første versjon av datasettet er avledet fra digitalt markslagskart (DMK), og klassifiserte arealer finnes bare i de områdene som omfattes av Økonomisk kartverk. For marginale områder er det definert en enkel utgave av AR5 der kun egenskapen arealtype er påkrevd å registrere. AR5 erstatter DMK i Felles KartdataBase (FKB) og forvaltes innen de samme organisatoriske ordningene som andre detaljerte kartdata. Datasettet skal holdes løpende à jour basert på opplysninger fra saksbehandling, synfaring eller flybilder.