Hopp til hovedinnholdet

Arealtype

AR5_arealtyper
Egenskapen Arealtype gir informasjon om arealressursenes hovedklasser.
Hovedinndelinga i AR5 er arealtype basert på kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning. Alt areal i AR5 skal identifiseres som en arealtype. Areal som ikke er klassifisert, skal ha arealtypen "Ikke kartlagt".

Arealtype kan ha 12 egenskapsverdier: Fulldyrka jord, Overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog, Myr, Åpen fastmark, Ferskvann, Hav, Bre, Samferdsel, Bebygd og Ikke kartlagt.
 

Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying.

Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflata, slik at maskinell høsting er mulig.

Innmarksbeite: Jordbruksareal som kan brukast som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekket av kulturgras og beitetålende urter.

Skog: Areal med minst 6 tre pr dekar som er eller kan bli 5 m høye, og som er jevnt fordelt på arealet.

Myr: Areal med myrvegetasjon og minst 30 cm tjukt torvlag.

Åpen fastmark: Areal som ikke er myr, og heller ikke er jordbruksareal, skog, bebygd eller samferdsel. 

Bebygd: Areal som er utbygd eller betydelig opparbeida, samt tilstøtende areal som i funksjon er nært knytta til bebyggelsen. 

Samferdsel: Areal som brukes til samferdsel, i hovedsak veger og jernbane 

Snøisbre: Areal med isbre eller snø som ikke smelter om sommeren. 

Ferskvann: Omfatter innsjøer, elver og bekker. 

Hav: Omfatter sjø og hav.

Ikke kartlagt: Areal som ikke ikke er klassifisert, dvs. arealets egenskaper i henhold til klassifikasjonssytemet AR5 er ikke kjent.
 
I kartlag "Arealtype" blir områder som er Ikke kartlagt vist uten farge i kartet, slik at bare bakgrunnskartet vises.

Publikasjoner

Abstract

AR5 er et heldekende, nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning, landbruksnæringer og lovforvaltning. Datasettet bygger på AR5 klassifikasjonssystem. Klassifikasjonen gir en inndeling av landarealet i polygoner som er beskrevet med et sett av verdier for egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Hovedinndelinga er arealtype basert på kriterier for vegetasjon og kulturpåvirkning. Første versjon av datasettet ble avledet fra digitalt markslagskart (DMK), og dekket bare områdene som var omfattet av Økonomisk kartverk. For marginale områder er det definert en enkel utgave av AR5 der kun egenskapen arealtype er påkrevd å registrere. AR5 inngår i Felles KartdataBase (FKB) og forvaltes innen de samme organisatoriske ordningene som andre detaljerte kartdata. Datasettet skal holdes løpende à jour basert på opplysninger fra saksbehandling, synfaring eller flybilder.