AR5 13-klasser

13klasser

Kartlag Markslag (AR5) 13-klasser.

Kartlaget har 13 klasser: Fulldyrka jord, Overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog av særs høg bonitet, Skog av høg bonitet, Skog av middels bonitet, Skog av lav bonitet, Uproduktiv skog, Myr, Jorddekt fastmark, Skrinn fastmark, Bebygd, samferdsel, vann, bre og Ikke klassifisert.
 

Kartlaget brukes  i Gårdskart, samt i Skograpporten som kan velges i Kilden under fagområde Skogportal. I jordregister blir omtrent den samme inndelingen brukt, men her er Bebygd, samferdsel, vann, snø/isbre sammen med Ikke klassifisert samlet som "restareal".  

KONTAKTPERSON

Publikasjoner

Sammendrag

AR5 er et nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene, med vekt på egnethet for plantedyrking og naturlig planteproduksjon. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning og landbruksnæringer. Datasettet bygger på AR5 klassifikasjonssystemet. Klassifikasjonen gir en inndeling av landarealet i polygoner som kan beskrives med samme verdier for egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Hovedinndelinga er arealtype basert på kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning. Første versjon av datasettet er avledet fra digitalt markslagskart (DMK), og klassifiserte arealer finnes bare i de områdene som omfattes av Økonomisk kartverk. For marginale områder er det definert en enkel utgave av AR5 der kun egenskapen arealtype er påkrevd å registrere. AR5 erstatter DMK i Felles KartdataBase (FKB) og forvaltes innen de samme organisatoriske ordningene som andre detaljerte kartdata. Datasettet skal holdes løpende à jour basert på opplysninger fra saksbehandling, synfaring eller flybilder.