AR5 13-klasser

AR5 13_klasser

Kartlag Markslag (AR5) 13-klasser.

Kartlaget har 13 klasser: Fulldyrka jord, Overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Skog av særs høg bonitet, Skog av høg bonitet, Skog av middels bonitet, Skog av lav bonitet, Uproduktiv skog, Myr, Jorddekt fastmark og Skrinn fastmark. I tillegg vises bebygd, samferdsel, ferskvann, hav og bre sammen  som en klasse. Areal som ikke er kartlagt, vises uten farge i kartet, slik at bare bakgrunnskartet vises.

Skog omfatter her både arealtype skog og myr, vist etter skogbonitet.

Myr betyr her åpen myr, dvs. uten skog. Myr bevokst med skog vises  som skog, fordelt etter skogbonitet. 

Kartlaget brukes  i Gårdskart, samt i Skograpporten som kan velges i Kilden under fagområde Skogportal.

I jordregister blir omtrent den samme inndelingen brukt, men her er bebygd, samferdsel, ferskvann, hav og bre, sammen med ikke kartlagt areal, gruppert samlet som "restareal".  

KONTAKTPERSON

Publikasjoner

Sammendrag

AR5 er et heldekende, nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning, landbruksnæringer og lovforvaltning. Datasettet bygger på AR5 klassifikasjonssystem. Klassifikasjonen gir en inndeling av landarealet i polygoner som er beskrevet med et sett av verdier for egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Hovedinndelinga er arealtype basert på kriterier for vegetasjon og kulturpåvirkning. Første versjon av datasettet ble avledet fra digitalt markslagskart (DMK), og dekket bare områdene som var omfattet av Økonomisk kartverk. For marginale områder er det definert en enkel utgave av AR5 der kun egenskapen arealtype er påkrevd å registrere. AR5 inngår i Felles KartdataBase (FKB) og forvaltes innen de samme organisatoriske ordningene som andre detaljerte kartdata. Datasettet skal holdes løpende à jour basert på opplysninger fra saksbehandling, synfaring eller flybilder.