Hopp til hovedinnholdet

AR5 13-klasser

AR5 13_klasser

Kartlag Markslag (AR5) 13-klasser.

Kartlaget Markslag (AR5) 13 klasser er delt inn på følgende måte:

Fulldyrka jord Arealtype fulldyrka jord
Overflatedyrka jord Arealtype overflatedyrka jord
Innmarksbeite Arealtype innmarksbeite
Skog av særs høg bonitet Arealtype skog og arealtype myr med skogbonitet særs høg
Skog av høg bonitet Arealtype skog og arealtype myr med skogbonitet høg
Skog av middels bonitet Arealtype skog og arealtype myr med skogbonitet middels
Skog av lav bonitet Arealtype skog og arealtype myr med skogbonitet lav
Uproduktiv skog Arealtype skog og arealtype myr, tresatt, med skogbonitet uproduktiv (impediment)
Myr Arealtype myr uten skog, dvs. åpen myr.
Jorddekt fastmark Arealtype åpen fastmark med grunnforhold jorddekt eller organisk
Skrinn fastmark Arealtype åpen fastmark, med grunnforhold grunnlendt, fjell i dagen, blokkmark eller konstruert
Bebygd, samferdsel, ferskvann, hav og bre Arealtypene bebygd, samferdsel, ferskvann,  hav og snøisbre
Ikke kartlagt Områder som ikke er kartlagt. Vises uten farge i kartet, slik at bare bakgrunnskartet vises

 

Kartlaget brukes  i Gårdskart, samt i Skograpporten som kan velges i Kilden under fagområde Skogportal.

I jordregister brukes omtrent den samme inndelingen, men her er bebygd, samferdsel, ferskvann, hav og bre, sammen med ikke kartlagt areal, gruppert samlet som "restareal".  

Publikasjoner

Abstract

AR5 er et heldekende, nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning, landbruksnæringer og lovforvaltning. Datasettet bygger på AR5 klassifikasjonssystem. Klassifikasjonen gir en inndeling av landarealet i polygoner som er beskrevet med et sett av verdier for egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Hovedinndelinga er arealtype basert på kriterier for vegetasjon og kulturpåvirkning. Første versjon av datasettet ble avledet fra digitalt markslagskart (DMK), og dekket bare områdene som var omfattet av Økonomisk kartverk. For marginale områder er det definert en enkel utgave av AR5 der kun egenskapen arealtype er påkrevd å registrere. AR5 inngår i Felles KartdataBase (FKB) og forvaltes innen de samme organisatoriske ordningene som andre detaljerte kartdata. Datasettet skal holdes løpende à jour basert på opplysninger fra saksbehandling, synfaring eller flybilder.