Divisjon for kart og statistikk

matrix_rbg_liten
Foto:
Sentrale oppgaver i divisjonen er datafangst, dataforvaltning, bearbeiding av data og omfattende analyser, samt bred formidling. Divisjonen har et særskilt ansvar for kart, statistikk- og geodatatjenester. Det innebærer forvaltning og analyse av geografiske data som formidles gjennom digitale tjenester og kartløsninger.  
 

Lange tidsserier med kartlegging av ressursgrunnlaget i Norge pågår kontinuerlig. Det gir et unikt informasjons- og kunnskapsgrunnlag for ulike analyser og beslutninger.

 
Kartleggingen omfatter nasjonale datasett for landbruket; jordbruksareal med dyrka og dyrbar jord, jordsmonn og jordkvalitet, utmarksbeite, landskapsendringer og kulturminner i jordbrukslandskapet. I tillegg samles og bearbeides økonomiske data fra landbruket årlig, gjennom driftsgranskinger i jord- og skogbruket.  Genressursdata om norske husdyr, planter og skogtrær samles og forvaltes også i divisjonen.
 
Norsk genressurssenter og sekretariatet for Budsjettnemnda for jordbruket inngår i divisjonen.