Biologisk mangfold for mat og landbruk

Biologisk mangfold defineres av Konvensjonen for biologisk mangfold som mangfoldet av liv i alle dets former inkludert mangfoldet av arter, av genetiske variasjoner innen hver enkelt art og av økosystemer.

Sar-20081106-113510-Biologisk mangfold
Foto: Arne Steffenrem

Biologisk mangfold for mat og landbruk defineres av FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) som mangfoldet av dyr, planter og mikroorganismer på genetisk, arts- og økosystemnivå som bidrar til strukturer, funksjoner og prosesser i og rundt landbruket. Landbruket inkluderer her husdyrproduksjon, planteproduksjon, skogtreproduksjon, fiskeri og akvakulturproduksjon, det vil si alle produksjoner som kan levere både mat og «nonfood»-produkter.

Innen biologisk mangfold for mat og landbruk skilles det mellom de mest domestiserte artene, som for eksempel husdyr, kulturplanter, fisk og skogstrær som direkte bidrar til å levere økosystemtjenester, og arter som er assosiert med regulerende og/eller støttende økosystemtjenester innen produksjonssystemene. Arter som er involvert i levering av de to sistnevnte økosystemtjenestene blir av FAO referert til som assosiert biologisk mangfold.

Denne siden har lenker til nasjonale rapporter om biologisk mangfold for mat og landbruk. I disse rapportene er alle begreper i denne innledende teksten forklart. 

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

Dette er en nasjonal oversikt over status for biologisk mangfold for mat og landbruk. Rapporten har som mål å informere nasjonale beslutningstakere om status og trender innen biologisk mangfold for mat og landbruk, reflektere over den politiske utviklingen som kan styrke bevaring og bruk av dette mangfold og øke bevisstheten om den kunnskapen som finnes og hvor vi mangler kunnskap og kompetanse.

Til dokument

Sammendrag

The report is based on information Norway provided in an electronic questionnaire that was prepared by FAO to collect national data as a contribution to The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture. The report presents information on the status and trends of biodiversity for food and agriculture, including animals, plants and micro-organisms with a direct or indirect role in agriculture, forestry and/or fisheries. A lot of data on these issues is available in Norway; however it is mostly spread across different monitoring systems and fragmented. The report draws attention to the use and conservation of biodiversity for food and agriculture and to the function(s) of and interactions between its components in production systems. The report focuses more on associated biodiversity, ecosystem services and wild foods than on plant, animal and forest genetic resources as these are presented in other reports. Even if the awareness on the importance of associated biodiversity to food production and food

Til dokument

Sammendrag

Biodiversity underpins food security, ecosystem resilience, coping strategies for climate change, adequate nutritional requirements and the management of biological processes needed for sustainable agricultural production. To achieve sustainable food production and ensure environmental sustainability, agricultural, forest and marine production systems need to focus more on the effective conservation and management of biodiversity and ecosystem services. This requires a comprehensive understanding and enhanced use of the role of biodiversity, genetic resources and their ecosystem functions. Norway’s country report on the state of biological diversity for food and agriculture addresses these issues, and by doing so, also contributes to the preparation of FAO’s report on the state of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture.