Arealundersøkelser

Avdelingen har ansvar for å samle inn og videreformidle data om ressurser innen jordbruks- og utmarksareal i tillegg til landbrukets genressurser.

Datainnsamling, -forvaltning, -analyse og - bearbeiding utgjør avdelingens kjernekompetanse. Kunnskapsformidling står sentralt innenfor alle avdelingens fagområder. Avdelingen har også ansvar for NIBIOs fly- og satellittbildearkiv.

 

Fjernmåling av arealressurser

Faglig hovedtema er:

 • Fjernmåling fra satellitt- og flybilder.
 • Programmering og analyse av geografisk informasjon (GIS).
 • Dokumentasjon av kulturminner.

 Oppgavene omfatter:

 • Produksjon av arealressurskart og heldekkende skogkart på  kommunenivå.
 • Innsamling og bearbeiding for status og endring i jordbrukets kulturlandskap: Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (3Q). 

 

Kartlegging av utmarksbeite

Faglig hovedtema er:

 • Økologi og vegetasjon i utmark.
 • Husdyras bruk av utmarksbeite, og kunnskap om beitenæring.

Oppgavene omfatter:

 • Heldekkende vegetasjonskartlegging lokalt, og utvalgskartlegging nasjonalt og regionalt.
 • Drift og vedlikehold av «Informasjonssystem for beitebruk i utmark» (IBU).
 • Rådgivning om beitebruk, landskapsskjøtsel og biologisk mangfold.
 • Samarbeid med andre forskningsinstitusjoner.

 

Norsk genressurssenter

Senteret er en del av Arealundersøkelser. Se lenke til egne sider i menyen til venstre.

KONTAKTPERSON
Norsk genressurssenter
Ø-Slidre_Oppland_2015_gamle kuraser_fjellbeite_seter_Kari Stensgaard.jpg
Gamle kuraser på beite i Øste Slidre i Oppland. Foto: Kari Stensgaard.