Landbrukskart

Avdelingen har ansvar for arealressurskartet AR5 og tjenestene Gårdskart og Kilden. Ansvaret for å ivareta landbrukspartens interesser i de nasjonale kartsamarbeidene ligger også til avdelingen.

Målet er å gi samfunnet oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk gjennom kart som viser arealressursene. Dette gjøres hovedsakelig gjennom tre områder:
 

Kart over arealressurser

  • Fagansvaret for AR5, med detaljert arealinformasjon.
  • Ansvar for opplæring av kommunene.


Karttjenester på internett

Avdelingen eier og har ansvar for videreutvikling og brukerstøtte for:

Gårdskart

  • Viser kart over arealressurser og arealberegninger for en valgt landbrukseiendom.
  • Gir grunnlag for arealbaserte tilskudd i jordbruket og dokumentasjon i andre arealsaker.

Kilden

  • Gir innsyn i instituttets kartdata og utvalgte kart fra andre nasjonale leverandører, eksempelvis miljø- og artsdata.
  • Omfatter skogportalen og reindriftskart.


Geodatasamarbeid

NIBIO skal på vegne av Landbruks- og matdepartementet sikre at landbrukets interesser og behov for geodata blir ivaretatt i det nasjonale kartsamarbeidet.

  • Deltar i samarbeidene Geovekst og Norge digitalt.
  • Deltar i forvaltningsløsningen Norge i bilder.
 
landbrukskart jørn_2927.jpg
Arbeid med ulike digitale kartløsninger. Foto: Thomas Ekström.
land-inventory_mg_2629.jpg.jpeg
Opplæring av norske kommuneansatte i bruk av AR5 er en viktig oppgave for avdelingen. Foto: Thomas Ekström.