Fôr og husdyr

Grasbasert husdyrproduksjon er ryggrada i det norske jordbruket, med nesten femti prosent av landbrukssektoren si bruttoinntekt. Avdeling fôr og husdyr utviklar kunnskap for å fremje konkurranseevna i grasbasert matproduksjon — både konvensjonell og økologisk. Våre spesialområde er lista opp nedanfor.

KONTAKTPERSON
Sau på beite i Børkdalen_Sør-Fron_Yngve Rekdal (1).jpg
Oppland er det fylket som har flest dyr i utmark, og utnyttinga av beiteressursane er høg i høve til andre fylke. I 2013 var det om lag 42 000 storfe, 256 000 sau, nær 6000 geit og 800 hestar som gjekk meir enn fem veker på utmarksbeite. Norsk sauehald, med sine 1,9 millionar sau, hentar det meste av produksjonsfôret frå utmark. Det vart hausta fôrverdiar for vel 1 milliard kroner dersom desse skulle vore erstatta av grovfôr. Foto: Yngve Rekdal.
 
Svein Skøien.JPG
Gjødselnedfelling. Husdyrgjødsel presses ned i bakken under høyt trykk, noe som reduserer både lukt og avrenning. Foto: Svein Skøien.