Hopp til hovedinnholdet

Klimatiltak for å redusere klimagassutslipp fra drenert organisk jordbruksjord

Toppbilde_SW

Dyrket og urørt myr (til høyre). Fotografen står på restaurert myr. Foto: Simon Weldon

I en ny rapport presenterer NIBIO mulige tiltak for å redusere utslipp av klimagasser fra drenert organisk jordbruksjord i Norge, både ved restaurering og ved fortsatt jordbruksdrift.

I dag utgjør drenert organisk jord bare seks prosent av Norges totale jordbruksareal. Likevel fører dette arealet til årlige utslipp på 2,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, noe som utgjør omtrent en tredel av de totale utslippene fra landbruket.

I 2020 ble det innført et forbud mot nydyrking av myr, og så langt har dette vært det eneste virkemiddelet for å begrense klimagassutslipp fra dyrket organisk jord her i landet. Flere andre land har imidlertid innført tiltak for å redusere utslipp fra drenert organisk jordbruksjord.

 

Har utredet tiltak

På oppdrag fra Miljødirektoratet har NIBIO utredet mulige tiltak for å redusere klimagassutslippene fra drenert organisk areal som er dyrket opp til jordbruksformål, og som fortsatt er i drift.

I rapporten, som er basert på resultater av en litteraturgjennomgang fra nasjonale og internasjonale prosjekter, har NIBIO undersøkt hvilke tiltak som egner seg best for å redusere utslipp fra drenert organisk jordbruksjord under norske forhold.

Rapporten inneholder vurderinger av muligheter for å restaurere organisk jord drenert for jordbruksformål, og mulige metoder for å redusere utslipp uten at jorda tas ut av drift. Den gir også en oversikt over tilgjengelige areal, positive og negative effekter av ulike klimatiltak, samt en vurdering av tiltakenes varighet og mulige barrierer for å iverksette dem.

Omgravet og dyrket myr på Fureneset i Vestland fylke. Foto: Siri Svendgård-Stokke
Omgravet og dyrket myr, Leirfjord kommune i Nordland. Foto: Siri Svendgård-Stokke

Lovende tiltak, men behov for mer data

Simon Weldon er NIBIO-forsker og førsteforfatter av rapporten. Han sier det er flere lovende tiltak som kan redusere klimagassutslippene fra oppdyrket organisk jord, og som dermed kan ha betydelig effekt på klimagassbalansen for jordbruk på dyrket myr i Norge.

Blant tiltakene som virker mest lovende, trekker han særlig frem restaurering av myr, paludikultur som innebærer dyrking av ulike vekster på våt torv, og dekking av oppdyrket myrjord med mineralmasse.

– I kombinasjon har disse tiltakene et betydelig potensial til å redusere klimagassutslippene fra dyrket myr, avhengig av hvor i landet, med mye eller lite nedbør, de iverksettes. Arealenes topografi spiller også inn, sier Weldon. Han påpeker imidlertid at det er behov for langsiktig forskning og mer data fra norske forhold.

– I tillegg er det behov for teknologisk tilpasning og tekniske retningslinjer for praktisk gjennomføring for flere av tiltakene. Ved etablering av nye dyrkingssystem må det dessuten utvikles nye verdikjeder.

 

Virkemidler ikke vurdert

I utredningen har forskerne vurdert tiltak med potensial for å redusere klimagassutslipp. Vurdering av virkemidler, samt private og samfunnsøkonomiske effekter har ikke inngått i utredningen.

–  Feltvalidering og utvikling av metoder for å realisere potensialet og adressere de komplekse utfordringene knyttet til klimaendringer, landbrukspraksis og økonomi er ytterst nødvendig. Det er også behov for metodeutvikling for å kunne fange opp disse tiltakene i det nasjonale klimagassregnskapet, sier Weldon.

13-15.jpg

 

Myr og klimagasser
Fakta

Rapporten Klimatiltak for å redusere klimagassutslipp fra drenert organisk jordbruksjord er utarbeidet på oppdrag for Miljødirektoratet. Den gir en oversikt over kunnskapsgrunnlag for mulige tiltak for å redusere utslipp av klimagasser fra drenert organisk jordbruksjord i Norge, både ved restaurering og ved fortsatt jordbruksdrift. Vurdering av egnete arealer for tiltak, muligheter for bokføring i det nasjonale klimagassregnskapet, positive og negative effekter av tiltakene inngår også.

Flere myrprosjekter

NIBIO har flere myrprosjekter på gang, deriblant prosjektet PeatImprove, REPEAT og Myrprosjektet.

NIBIO-forsker Simon Weldon ved restaurert myr. Restaurering av myr innebærer å tilbakeføre menneskepåvirket myr til naturlig tilstand gjennom tiltetting av grøfter, heving av grunnvannstanden og gjeninnføring av myrvegetasjon. Foto: Hlynur Oskarsson
NIBIO-forsker Simon Weldon ved restaurert myr. Restaurering av myr innebærer å tilbakeføre menneskepåvirket myr til naturlig tilstand gjennom tiltetting av grøfter, heving av grunnvannstanden og gjeninnføring av myrvegetasjon. Foto: Hlynur Oskarsson

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

Abstract

Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Miljødirektoratet. Den gir en oversikt over kunnskapsgrunnlag for mulige tiltak for å redusere utslipp av klimagasser fra drenert organisk jordbruksjord i Norge, både ved restaurering og ved fortsatt jordbruksdrift. Vurdering av egnete arealer for tiltak, muligheter for bokføring i det nasjonale klimagassregnskapet, positive og negative effekter av tiltakene inngår også.