Myr og klimagasser

Myr inneholder store mengder organisk karbon. Den totale karbonmengden i alle verdens myrer er omtrent like stor som i atmosfæren. Karbonmengden i myr i Norge er estimert til ca en milliard tonn totalt for all myr, og 330 mill tonn i myr som er egnet til nydyrking. Hvor store er utslippene, hva betyr ulike oppdyrkingsmetoder for tap av karbon, og hvordan kan vi restaurere myr?

IMG_3752
Myr og karbon Foto: Eva Skarbøvik
Subsidence2.jpg

Myr er kilde til utslipp av klimagassene karbondioksid, metan og lystgass. Foto: Hlynur Oskarsson

Peatologists.jpg

På Smøla pågår forsøk for å restaurere myr. Foto: Hlynur Oskarsson

Simon and the pond4.jpg

Restaurering av myr innebærer å tilbakeføre menneskepåvirket myr til naturlig tilstand gjennom tiltetting av grøfter, heving av grunnvannstanden og gjeninnføring av myrvegetasjon. Foto: Hlynur Oskarsson

Klimagasser og myr

Myr er kilde til utslipp av klimagassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). CO2 og metan dannes ved nedbryting av organisk materiale. Ved god tilgang på luft produseres det mest CO2. Ved mangel på luft produseres det i tillegg metan. Lystgass produseres ved tilgang på mineralsk nitrogen og delvis mangel på luft. Ved god lufttilgang dannes nitrogendioksid (NO2) og ved svært dårlig lufttilgang dannes nitrogengass (N2) som ikke har noen klimaeffekt.
 

Naturlig myr og klimagasser

I naturlig myr produseres det metan som følge av høytstående grunnvann og mangel på luft. Når metan transporteres opp mot overflata, vil en del bli omdannet til CO2 av bakterier som bruker metan som energikilde. Dette forbruket av metan er sterkt avhenging av vegetasjonen på myra. Næringsrik myr er dominert av karplanter som har rotkanaler for å slippe luft ned til røttene. Disse rotkanalene kan virke som skorsteiner for metan som dermed unngå å bli “mat” for de metanspisende bakteriene øverst i torvlaget. Utslippene av metan er derfor som regel stort fra næringsrik myr. Næringsfattig myr er dominert av torvmoser (kvitmose eller Sphagnum). Disse mosene mangler de rotkanalene som karplantene har og bidrar derfor til å forsinke transporten av metan opp mot overflata. Dette fører til større forbruk av metan i jorda og mindre utslipp til atmosfæren.

Målinger av metan fra naturlig myr i nordiske land viser gjennomsnittlige årlige utslipp på 5-10 kg/dekar fra næringsfattig myr og 15-25 kg/dekar fra næringsrik myr.
 
 

Hva skjer når myra dyrkes opp?

Ved oppdyrking må myr dreneres. Det fører til senking av grunnvannet og mer luft i jorda. I tillegg må det tilføres gjødsel og kalk. Kombinasjonen av høyere pH og bedre tilgang på luft og næringsstoffer fører til større biologisk aktivitet, og raskere nedbryting av det organiske materialet til CO2. Utslippene av CO2 fortsetter så lenge dreneringssystemer er i funksjon, eller til torvlaget er brutt ned og jorda har blitt omdannet til mineraljord. Høyere innhold av mineralsk nitrogen, fra tilførsel av gjødsel eller frigjøring fra eldre organisk materiale, fører til større produksjon og utslipp av lystgass.

Som følge av drenering og bedre lufttilgang til jorda blir metanutslippene sterkt redusert. Men siden metanutslipp fra udyrket myr er naturlige utslipp som ikke inngår i klimagassregnskapet, får man ifølge det internasjonale regelverket ikke kreditt for denne utslippsreduksjonen.

Det internasjonale klimapanelet (IPCC) har foreslått utslippsfaktorer for CO2 og lystgass fra dyrket myr i boreal og temperert sone på 0,79 tonn CO2-C/dekar og 1,3 kg N2O-N/dekar. De offisielle menneskeskapte utslippene fra dyrket myr blir derfor summen av CO2 og lystgass, og utgjør ca. 3,5 tonn CO2-ekvivalenter/dekar.

Usikkerheten i disse utslippsfaktorene er imidlertid stor. Det er mulig at utslippene av CO2 kan være mindre i kjølige områder og i eldre dyrket myr som er i ferd med å omdannes til mineraljord. Men lavere årlige utslipp innebærer at det tar lengre tid før torva blir brutt, og ikke nødvendigvis at de totale akkumulerte utslippene blir mindre. Dersom myra blir omdannet til mineraljord, kan det totale karbontapet estimeres som differensen i karboninnhold mellom naturlig myr og mineraljord. Den gjennomsnittlige karbonmengden i henholdsvis dyrket myr og mineraljord er estimert til 70 og 15 tonn C/dekar. Det potensielle karbontapet som følge av dyrking kan dermed estimeres til 55 tonn C/dekar i gjennomsnitt, men vil variere sterkt som følge av variasjon i torvlagets karboninnhold.
 

Publikasjoner

Sammendrag

I denne rapporten er det gitt en vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser og effekter på klimagassutslipp som følge av innskrenkninger i adgangen til nydyrking av myr. Restriksjoner mot nydyrking av myr vil i liten grad begrense mulighetene for matproduksjon i Norge, men kan føre til reduserte muligheter for nydyrking i områder med små arealer med alternativ dyrkbar jord. Et generelt forbud mot nydyrking av myr antas å føre til en reduksjon i klimagassutslipp mellom 200 000 og 600 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2050, avhengig av hvor store arealer myr som ville blitt nydyrket uten et forbud. Et forbud som bare omfatter djup myr antas å føre til en utslippsreduksjon på mellom 150 000 og 450 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2050. Nydyrking av myr ved omgraving forventes å gi lavere utslipp enn tradisjonell dyrking, men effektene på kort og lang sikt er foreløpig svært usikre.

Til dokument

Sammendrag

Rapporten viser resultatene fra et forsøk med restaurering av dyrket myr som er tatt ut av drift, samt måling av utslipp klimagasser før og etter restaurering. Det ble målt store utslipp av CO2 flere år etter at driften opphørt. Metanutslippene varierte sterkt mens utslippene av lystgass var svært lave. Gjentetting av kanaler kan være en enkel og billig metode for tilbakeføre tidligere dyrket myr til naturlig tilstand, men førte ikke til reduksjon i CO2-utslipp eller økning i metanutslipp det første året. Flere års målinger er nødvendig for å få sikrere resultater av effekter av restaurering av myr i Norge.