Dan Aamlid

Avdelingsleder

(+47) 915 21 025
dan.aamlid@nibio.no

Sted
Ås - Bygg H7

Besøksadresse
Høgskoleveien 7, 1433 Ås

Sammendrag

Utstillingen «Det fantastiske treet» forteller om hvordan treet blir til, og at fotosyntesen er grunnlaget for alt liv. Bladene er verdens beste solfangere, og vi forteller hvordan fotosyntesen skjer i bladet. Trærnes magiske evne til å forvandle luft til sukker forklares på en ny og spennende måte. For å vise hvor spektakulær fotosyntesen er har vi lagd en 9 meter lang lysende akrylvegg som viser snittet av et blad. Midt i utstillingen står en 7,5 meter høy treskulptur laget av 10 km aluminiumsrør – selve Det fantastiske treet. Det fantastiske treeter et godt eksempel på forskningsformidling og et fruktbart samarbeid mellom to institusjoner. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ved Skog og utmarksdivisjonen (tidligere Skog og landskap) har gjort et stort og omfattende arbeid med å tilgjengeliggjøre forskning og kvalitetssikre innholdet i utstillingen. NIBIO har vært en uvurdelig støttespiller i den faglige kvalitetssikringen. Vi har lagd en utstilling som skal overbevise publikum om hvilken spektakulær prosess fotosyntesen er og at det ikke er «bare bare» å bli et stort tre. Publikum skal både fascineres, og de skal få ny kunnskap. Den skal også vekke nysgjerrigheten for spennende forskning og alle ubesvarte spørsmål vi har rundt skogen og treet – det er fremdeles mye vi ikke vet!

Sammendrag

The Pasvik River valley is the easternmost part of Norway, and borders to Finland and Russia. In Norway it is known for its wilderness and taiga forests. During the 1960-1970s most of the mature pine forests were harvested, and large areas of pine stands have been naturally regenerated. In addition, large areas are covered with birch. The Pasvik River valley and the adjoining areas are therefore important both as an area for growing timber resources and for recreation. However, these areas have also been exposed to air pollution from Russian smelting industry since the 1930s. In addition to sulphur dioxide, emissions consist of various heavy metals which contaminate the surroundings. The main pollution source is the huge nickel plant in the Russian city Nikel, located only 10 km from the Norwegian border. For a long time there was general concern for the quality of the forest ecosystems in these areas. This concern accelerated in the mid-1980s.

Sammendrag

The chapter reviews the available literature about the adverse effects of excess nickel on plants and their adaptation mechanisms. The study is focused on forest ecosystems exposed to extreme air pollution from the nickel-processing industry in Northern Fennoscandia. Long-term deposition of heavy metals and sulphur has caused strong soil contamination and severe damage to trees and ground vegetation, their structure, composition and chemistry. Tree leaves, branches and bark as well as dwarf shrubs, mosses and lichens show clearly elevated concentrations of nickel and copper in the surroundings of the smelters. Multivariate analyses show that changes in the element composition of plants depend both on air pollution and on natural factors. Besides direct input of pollutants from atmosphere, soil contamination and nutritional disturbance contribute significantly to the observed changes. Despite decline in emissions, extreme pool of heavy metals accumulated in surface soils is expected to influence plant metabolism and chemistry over a long period of time.

Til dokument

Sammendrag

Kronevurdering av trærne på observasjonsflatene i 2007 viste at tilstanden fortsatt var god og som forventet ut fra vekstforholdene, og bekrefter de foregående års undersøkelser. Vi kan ikke tilskrive variasjon og forskjeller fra år til år i kronetilstanden til utslippene fra Kårstø gassprosesseringsanlegg. På lang sikt kan man likevel ikke se bort fra at enkelte av økosystemene kan være følsomme med hensyn på tilførsel av nitrogen, på grunn av områdets langvarige mottak av stort nedfall av langtransporterte luftforurensninger. Det er derfor fornuftig å følge med i økosystemenes skoglige tilstand.

Sammendrag

The joint network of tree crown condition monitoring under the EU and ICP Forests operates at two levels, a systematic extensive approach (Level I) based on a 16 km x 16 km trans-national grid of sample plots (>6000 plots) and an intensive approach (Level II) on more than 800 plots across continental Europe. Three ongoing projects embrace the different levels of monitoring, the above mentioned Level I and Level II systems, and the National Forest Inventories (NFIs). All of the three projects are based on a stand structure approach that assumes an increased potential for species diversity with increasing complexity of stand structure. An intensive test-phase of forest biodiversity assessment at more than 100 Level II plots, known as ForestBIOTA is underway during 2005. This project aims to test standardized methods of forest biodiversity assessment in the field and examine the relationship between stand structure, forest deadwood, ground vegetation and epiphytic lichens. A forest classification of the plots is also included. A separate approach, known as BioSoil (due to its combination with a detailed chemical inventory of the soils) is a demonstration project which aims to record indicators of forest biodiversity at the extensive Level I plots. Practical measures of stand structure, including records of tree species, lists of vascular plant species, and simple measures of forest deadwood are included for field assessment during 2006. A pan-European forest type classification elaborating on the EUNIS system and including the Natura 2000 habitat types is proposed. These initiatives are linked to a third project, COMON, operating at the level of the National Forest Inventories aiming to test the same core variables at national levels.

Sammendrag

Gjennomsnittlig kronetetthet for landet økte for gran og furu, mens den gikk svakt tilbake for bjørk sammenliknet med året før. Det ble imidlertid observert avtagende kronetetthet for gran på Østlandet. Utviklingen av kronefarge for gran fulgte stort sett det samme regionale mønsteret som ble observert for kronetetthet, med økende misfarging på Østlandet. I resten av landet var det ingen klare tendenser for gran. Totalt for landet økte andelen gule misfargede bjørketrær, mens andelen gul furu var på samme nivå som året før. Det er de eldste trærne som har mest misfarging. Avdøingen var i gjennomsnitt omtrent som i tidligere år. For gran var det en liten økning på Østlandet i antall nye døde trær. Skogens helsetilstand, registrert ved kronetetthet, misfarging og avdøing, påvirkes i stor grad av klimatiske forhold, enten direkte som ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at det påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Det ble registrert få sopp- og insektangrep i løpet av registreringsperioden. I skogovervåkingen med permanente felt vil også økt alder bidra til negative trender over tid. Langtransporterte luftforurensninger kan komme i tillegg til eller virke sammen med klimatiske forhold. I 2004 ble det ikke registrert noe unormalt skadeomfang i skogen.

Sammendrag

Intensive monitoring plots of the ICP Forests gathered an amount of data about the ground vegetation in forest ecosystems throughout Europe. Each Country, applying different field techniques, conform to common rules of procedure, under the suggestions of a dedicated Expert Panel which implemented a Unified Coded Flora and comparability targets. Data series are foreseen to contribute to: definition of the forest ecosystem state and changes evaluation; assessment of the specific plant diversity at the ecosystems level. The contribution to scientific knowledge and to Global and Pan-European biodiversity initiatives and networks (ICP-IM, MCPFE, CBD, Forest BIOTA, ALTER-net, etc.) are also underlined. In spite of site-related data, first results (more than 670 plots, with large differences in plant diversity) depict the linkages with temperature, precipitation, dominant tree species and actual soil acidity. Nitrogen deposition seems to have some significant influence, which claims to further studies. Plant data series from ICP Forest’s plot, can be used for on-site confirmation of models including biodiversity k-factors and environment relations.

Sammendrag

Areas near the Norwegian-Russian border are being strongly contaminated by heavy metal emissions from copper-nickel smelters in the Kola peninsula. The present report presents data for the four elements arsenic, chromium, cobalt, and selenium in vegetation sampled in eastern Finmark, obtained by neutron activation analysis. It is no doubt that the smelters in Nikel and Zapolyarny, constitute the main source of these elements in this area. Some chromium comes from local domestic sources. Still, however, the concentration of these elements in soil and vegetation are probably too low as such to represent any harm to the ecosystem.

Sammendrag

Extended summary and conclusions The Pechenganikel combine in the Nikel-Zapolyarny area was established in 1933. During the first 30 years of production, 100 000 tons of sulphur dioxide (SO2) were emitted annually. Since 1971, nickel from the Norilsk ores in Siberia have been processed in the smelters. The Norilsk ore contains more sulphur than the Nikel ore. As a result of the processing of this sulphur-rich ore, emissions of SO2 increased rapidly, reaching 400 000 tons in 1979. Current annual emissions are much lower, about 150 000 tons. However, the present emission is still above the critical level for sensitive biota in the Nikel-Pasvik area. Investigations of soils show that the soil layers are contaminated by heavy metals (nickel and copper). The results also indicate an influence on soil fertility expressed as changes in base saturation (BS), cation exchange capacity (CEC) and soil acidity. According to the calculations (critical loads) future sulphur deposition has to be reduced to very low levels in order to stop the ongoing soil acidification. Air pollution influence has had severe effects on forest vegetation in the Nikel-Pasvik area. Trees, vascular plants, mosses and lichens are all affected. In the close vicinity of the smelters forests are dead or severely damaged. Visible injuries to vegetation caused by SO2 have some years been frequent. Symptoms are recognised on Scots pine (Pinus sylvestris) and downy birch (Betula pubescens), which are the dominant tree species in the region, and on other plants, e.g. dwarf birch (Betula nana) and bilberry (Vaccinium myrtillus). The species composition of the ground vegetation in the forest has been influenced, and epiphytic lichen vegetation has been severely influenced over large areas. Critical levels are exceeded on more than 3200 square kilometres of Russian and Norwegian territory. Air pollution has reduced invertebrate and animal diversity due to lack of forest vegetation and contamination of surface soils in the vicinity of the nickel smelters. Small vertebrates are impacted by an increased heavy metal content in the liver. However, no negative health effects to reindeer are foreseen. Long-term monitoring of water chemistry in lakes and rivers has revealed that extensive surface water acidification has taken place, particularly on the Norwegian side of the border. Critical loads are exceeded in large areas of Sør-Varanger municipality, especially in the Jarfjord area, and in areas situated around Nikel and Zapolyarny. However, on the Russian side, the contamination of lakes by the heavy metals (nickel and copper) is more severe than acidification, especially in the vicinity of the smelters, where damage to fish populations as well as phytoplankton and invertebrate communities are observed. Studies of human health in the Nikel-Pasvik area revealed no major health effects that can be ascribed to the air pollution by nickel and sulphur dioxide in the Nikel-Zapolyarny area or in the Pasvik valley. The most severe effects of air pollution in the border areas between Norway and Russia, caused by sulphur dioxide emission from Nikel and Zapolyarny, on the terrestrial and aquatic ecosystems seem to be on vegetation, surface water and soils, and thus also on other compartments of the ecosystem.

Sammendrag

This study shows that it is questionable if critical load modelling can contribute in the search for harmful effects of acid deposition on forest health at present. Critical loads for S and N deposition were calculated using the MAGIC and PROFILE models for more than 100 monitoring plots in Norway spruce forest in south-east Norway. The two models gave different results, likely due to differences in the models, including differences in the time spans applied. The PROFILE model gave considerably more plots with exceedance than the MAGIC model. At plots where the CL was exceeded, calcium/aluminium (Ca/Al) ratios in the soil solutions were low. However, very few of these plots had possible harmful values of the Ca/Al-ratio. More than 50 yr seems in most cases to be needed to bring Ca/Al ratios below 1.0. Present deposition was better correlated with measured forest condition variables such as crown condition and needle chemistry, than with modelled exceedance according to any of the two methods. The deposition of S and N was weakly, negatively correlated to foliar concentrations of P and Ca, and positively to foliar N concentrations and crown density.

Sammendrag

Several strong westerly storms hit Western Norway during the winter of 1986-87. We studied the uptake, loss and visible effects of sea salt aerosols in Scots pine and Norway spruce. Foliage of was sampled at distances 0-100 km from the coastline between 59¢ª and 65¢ª N, and analysed for chloride, sodium and other elements. The range of chloride and sodium concentrations in needles was 0.5-5.0, and 0.1-3.0 mg g-1, respectively. The local variation was very large close to the coast. The relation to distance from the sea was improved by using distance from the nearest fjord rather than from the outer coastline. Other elements were less variable and not related to distance from the sea, or to sea salt concentrations. Only 1-10% of the needles sea salt content could be removed by 2 minutes washing in distilled water, and still much less of other elements. The amount of sea salt removed by washing was less related to distance from the sea than was the total content. Visible damage to the foliage occurred at chloride concentrations above 1 mg g-1 in the needles. Our conclusions are that analysis of the needles chloride or sodium content is a robust method for confirming damage to tree foliage by sea salt aerosols. Fjords as well as the ocean are significant sources of sea salt aerosols. Large local variation in salt deposition and damage will occur at a rugged coast. Nutrients and other elements are not significantly affected by the sea salt deposition. The use of chloride or sodium as a tracer for dry deposition should take into account not only the enrichment of these elements in canopy throughfall, but also the accumulation in the needles.

Sammendrag

Air pollution induced changes in pine needle chemistry were observed at sample sites in the surroundings of the Pechenganikel smelter. Close to the smelter, elevated concentrations of Ni, Cu and S were found (Ni: 0.7-1 mmol/kg, CU: 0.4-0.5, and S 40-60 mmol/kg) Close to the pollution source needles were enriched in Ni and Cu by needle age. Correlation and principal component analyses show that changes in the element composition of pine needles depended on air pollution and on natural factors as well. The contribution from air pollution increased with needle age. Besides direct input of pollutants from atmosphere, soil contamination and nutritional disturbance contributed significantly to the observed changes.

Sammendrag

Within the framework of the Programme for Terrestrial Monitoring (TOV), soil water has been collected from four monitoring plots in 2000 (Fig. 1). Three of the plots were located in birch forest, and one (Solhomfjell) in spruce forest. Height above sea level, annual precipitation and growing season temperature showed significant variation between plots. Bilberry and bilberry-crowberry were the main forest vegetation types on the plots. Results from the monitoring in 2000 are reported and compared with results from previous years. On all plots soil water has been sampled from three soil depths; the organic layer, the upper and the lower part of the mineral soil (5, 15 and 40 cm soil depth, respectively). The chemical composition of the soil water depended largely on the chemistry of the soil and the amount and quality of the precipitation. Concentrations of key chemical parameters in the organic layer and from 5-15 cm depth in the mineral soil are shown in Tables 1 and 2, respectively. The concentrations of some of the main elements in soil water from 2000 are shown in Table 3. pH in soil water usually increased with soil depth. The annual variations in pH from 1991 to 2000 are shown in Fig. 2. In Lund there has been a slight decrease in pH in these years, although continuous measurements were lacking at 5 cm. However, there was indication of improvement in pH during the last two years. Fig. 2 also shows similar long-term tendencies for Ca 2+ as for pH in Lund. There was greater annual variation in concentrations of Ca 2+ and other elements in the humic layer than in the mineral layers. Also other nutrients, such as Mg 2+ and K + , were found with the highest concentrations in the organic soil layer and decreased with increasing soil depth ...

Sammendrag

På 17 skogfelter, spredt over hele landet, foregår intensiv overvåking av tilstanden i skogøkosystemet. Disse flatene inngår i Overvåkingsprogram for skogskader, og i det europeiske nettverket av intensive skogovervåkingsflater. Denne overvåkingen har i Norge foregått siden 1986. Formålet er å beskrive skogtilstanden og belyse virkninger av langtransportert forurensing. Siden 1988 er antall felt redusert til 17, etter at granfeltet i Kårvatn (KV) er nedlagt etter omfattende snøbrekk i 1998. Furufeltet i Kårvatn går videre som tidligere. Tilførslene av de langtransporterte luftforurensningene svovel og sterk syre (H+) har avtatt gjennom de siste 20 år for, mens for nitrogen og ozon har det vært årlige variasjoner uten noen trend over tid. De sørvestligste delene av landet har hatt de største tilførslene. Resultatene tyder på at vi ikke har direkte eller indirekte skader av langtransporterte luftforurensninger på skog i Norge. Konsentrasjoner av luftforurensninger i luft og av mulig toksisk aluminium i jordvann på de intensive flatene er generelt klart lavere enn grenseverdier for skadelige effekter. Men noe usikkerhet er det omkring dette. Når det gjelder skogtilstanden (vitalitet, nålekjemi, tilvekst og strøfall), så er det verken tydelige trender over tid, eller tydelige regionale mønstre. Generelt er det betydelige variasjoner fra år til år. Det var en gjennomgående forbedring av vitaliteten til trærne fra 1998 til 1999, med tettere og grønnere trekroner. Bunn- og feltvegetasjonen har også vært stabil, kun med enkelte endringer som kan ha hatt med klimatiske forhold å gjøre. Generelt er det forøvrig er det som i tidligere år en del forskjeller mellom felter, som både kan tilskrives naturlige forskjeller i geologi, klima og skoglige forhold, og også langtransporterte luftforurensninger kan bidra.

Sammendrag

Within the framework of the Programme for Terrestrial Monitoring (TOV), soil water has been collected from four monitoring plots in 1999 (Fig. 1). Three of the plots are located in birch forest, and one (Solhomfjell) is located in spruce forest. Height above sea level, annual precipitation and growing season temperature show significant variation between plots. Bilberry and bilberry-crowberry are the main forest vegetation types on the plots. Results from 1999 are reported and compared with results from previous years. On all plots soil water has been sampled from three soil depths; the organic layer, the upper and the lower part of the mineral soil (5, 15 and 40 cm soil depth, respectively). The chemical composition of the soil water depends largely on the chemistry of the soil and the amount and quality of the precipitation. The soil chemistry in the organic layer and from 5-15 cm depth in the mineral soil is shown in Table 1 and 2, respectively. The concentrations of some of the main elements in soil water from 1999 are shown in Table 3. The pH in soil water increases usually with soil depth. The annual variations in pH from 1991 to 1999 are shown in Fig. 2. In Lund there has been a slight decrease in pH in these years, although continuous measurements are lacking at 5 cm. Fig. 2 also show the same tendencies for Ca2+ as for pH in Lund. There is greater annual variation in concentrations of Ca2+ and other element in the humic layer than mineral layers. Also other nutrients, such as Mg2+ and K+, were found with the highest concentrations in the organic soil layer and decreased with increasing soil depth. The concentrations of SO42- were in 1999 below 1 mg/l and only with a few exceptions larger than 1 from 1991 to 1999 (Fig.3). SO42- generally show a decreasing trend in that period. Total Al were lower than 1.0 mg/l for most of the samples. The amount of inorganic Al, which is known to be toxic for plant roots at certain concentrations was first time measured on the plots in 1999. However, the values were small, well below 1.0 mg/l. That were similar to results from Monitoring Programme for Forest Damage (OPS) in Norway which shows that the concentration of inorganic Al varies between plots and soil depths. Here, however, at some plots there were concentrations of inorganic Al up to 1,77 mg/l (Solberg et al.1999). Results from experiments with Norway spruce seedlings (Picea abies) in nutrient solution show slight decline of the roots at concentrations of inorganic Al at 2.0 mg/l (Nygaard & Eldhuset 1999). This may suggest that even if the concentration of inorganic Al at the TOV-plots were below 1.0 mg/l, there could be periods with higher concentrations that could have effected the plant roots. The concentration of Cl- varied greatly between the plots (Fig. 3), due to the deposition of sea salts. The plot in Gutulia had minimal variation between years and here the Cl- concentrations were always below 1.0 mg/l. In contrast, the plot in Lund had the highest concentrations of Cl- and the highest seasonal and annual variation. The between layer differences were usually small each year. Analyses of precipitation show that Lund had the highest supply Cl- of all plots (Tørseth & Manø 1997). Canonical discriminant analysis of soil water chemistry of a number of variables group the plot centroides along an acidification gradient at one axis, with Lund and Solhomfjell in the ”polluted part”. Even if the supply of N also is highest in Lund, soil water from all plots has shown low amounts of N (mostly at detection levels for NH4+ and NO3-, Table 3) throughout the monitoring period. This may be explained by the low content of plant available nitrogen in Norwegian soils, and plant uptake would minimize any leaching. At present these results give no indication of forest decline in Lund despite decreased pH and concentration of Ca2+ in the soil water, nor that these results are caused by acid deposition. They may be due to natural variations in the chemical composition of soil water. It is therefore recommended to continue the soil water monitoring.

Sammendrag

The Norwegian Monitoring Programme for Forest Damage has run since 1995. Its main objective has been to monitor forest condition in relation to air pollution. Surveys of forests are performed on plots in a nation-wide representative grid network (Level 1 in the UN/ECE ICP Forests system), in a network of local county-wise plots, and in a network of intensively monitored plots (Level 2 in the UN/ECE ICP Forests system). Vitality indicators have shown a declining trend as reported earlier, expressed as reduced crown density and more of discoloured trees, particularly in spruce forests. However, results from last two years have shown a slight improvement in tree crown condition. Tree mortality in excess of normal is not recorded. Forest condition generally depends upon soil, tree age, climate, pests and diseases, and other natural impact. The observed decreased crown density since 1989 is likely a caused by a harsh climate, poor soil conditions and forest diseases. Air pollution loads, add to and interact with these factors. Most likely initiating factors are needed to produce visual symptoms. Summer drought is possibly such a factor of relevance to Norway. The actual effect of the air pollution component is therefore difficult to estimate; however, its importance is not excluded. In future, possible effects of a changed global climate should also be considered. Considerin g these results it is reasonable to presume that most Norwegian forest ecosystems generally are still in a satisfactory condition

Sammendrag

Aluminium (Al) has been considered to be a central element for risk evaluation of forest damage due to acidification. It has been hypothesised that Al reduces root growth, nutrient uptake and forest vitality. However, forest monitoring studies fail to show correlations between soil acidification and forest health. In general, no direct relation between Al concentration and forest health has been established. Here, Al concentrations in soil solution were manipulated by weekly additions of dilute AlCl3 to levels that are believed to be unfavorable for plant growth. Four treatments (in triplicate) including a reference and three Al addition levels were established. Effects of enhanced Al concentrations on fine root growth, nutrient uptake and crown condition in a mature Norway spruce forest in Norway were tested (1996-1999). After three years of manipulation, crown condition, tree growth and fine root growth were not affected by potentially toxic Al concentrations. However, the Mg content in current year\"s needles decreased at the highest Al addition treatment. The Mg/Al ratio of fine roots of the same treatment had declined too, which suggests that Al blocked Mg uptake at the root surface. The manipulation will be continued for two more years.

Sammendrag

I Program for terrestrisk naturovervåking (TOV) ble det samlet inn jordvann fra humussjiktet, 5 cm, humusblandet mineraljord, 15 cm og mineraljord i 40 cm dybde på fire overvåkingsflater i 1998. Disse flatene ligger på Lund (Rogaland), Solhomfjell (Aust-Agder), Møsvatn (Telemark) og Gutulia (Hedmark). Flatene ligger i blåbærskog. Installering av tensjonslysimetre foregikk i 1991-93 og overvåking har pågått fra 1991(Lund). Jordprøver som ble tatt ved starten av overvåkingsserien, viste at Gutulia, Solhomfjell og Lund hadde et nokså forsuret jordsmonn i humussjiktet (0-5 cm) og i mineralblandet humus(5-15 cm). Møsvatn var minst forsuret i de to sjikta med høgere pH, lavere utbyttingsaciditet og konsentrasjon av tot-Al enn de øvrige. Lund var særlig i humussjiktet sterkt prega av nærheten til havet med høge konsentrasjoner av utbyttbart Na+ , og Cl- i jordvannet. Surheten i jordvannet har hatt en forskjellig utvikling mellom flatene i disse åra. Særlig på Lund har det fram til 1998 vært en negativ trend i jordvannet ( fra pH 4,96 til 4,32). Dette området mottar store mengder N og S forbindelser. På Møsvatn noe lenger nord, har pH steget i samme periode. Den økende surheten på Lund har også sitt motsvar i en sterkt minkende konsentrasjon av Ca2+ , der Ca2+ i 15 cm sjiktet er sunket fra 2,01 til 0,21 mg/l. På Solhomfjell har det i samme periode vært en stabil eller bedret situasjon for de to elementa i samme sjikt. For K og Mg har utviklingen fra 1991- 1998 vist små eller ingen tendenser i tallmaterialet. På Møsvatn er det trolig jordbunnsforholda som gjør at flata de siste åra har hatt høyere konsentrasjoner av Mg i 5 og 15 cm sjiktet enn Lund som ligger langt nærmere havet. Det var i 1998 størst månedlig variasjon i konsentrasjonen av Ca2+, Mg2+, K+ og tot-Al i jordvannet i 5 cm sjiktet, men avtok nedover i jorda for de fleste elementer. På de fleste flater har konsentrasjonen (sjøsaltkorrigert) av SO42 vært avtakende i måleperioden, og særlig sterk har nedgangen vært i humussjiktet I 40 cm sjiktet startet nedgangen først fra 1993, mens det på Møsvatn har vært økning i dette sjiktet. På Solhomfjell og Lund er Al-konsentrasjonen i jordvann noe forhøya på Solhomfjell og Lund, samtidig som Ca/Al forholdet er til dels under 1,0. I diskusjoner om skogskade har et forhold < 1 ofte blitt relatert til mulig fare for skogskader. Det var imidlertid ingen tegn på dårligere skogvitalitet på Lund eller på Solhomfjell som følge av disse forholdene. Alle flatene hadde hele overvåkingsperioden lave konsentrasjoner av NH4-N og NO3-N i jordvannet (nær deteksjonsgrensen, som er 0,03 mg/l for begge parametrene) i. Det meste av nitrogenet i jordvannet var i organisk form (total-N minus uorganisk nitrogen). Dette har hatt en synkende tendens i måleperioden i Gutulia og en stigende tendens på Møsvatn. Tendensen har i de siste åra også vært stigende på Lund og Solhomfjell og her har det de siste åra vært høyere konsentrasjoner av total-N enn på de to andre flatene. Dette er samsvar med andre feltundersøkelser fra Sør- og Sørvestlandet Stabilt høy eller økende surhet i jordvannet, tendenser til økende total-N og nedgang i Ca2+ bør følges nøye videre framover.

Sammendrag

The Norwegian Monitoring Programme for Forest Damage has now been running for more than 10 years. Its main objective has been to monitor forest condition in relation to air pollution. Surveys of forests are performed on plots in a nation-wide representative grid network (Level 1 in the UN/ECE ICP Forests system), in a network of local county-wise plots, and in a network of intensively monitored plots (Level 2 in the UN/ECE ICP Forests system). Vitality indicators have shown a declining trend as reported earlier, expressed as reduced crown density and more of discoloured trees, particularly in spruce forests. However, results from last year have shown a slight improvement in tree crown condition. Tree mortality in excess of normal is not recorded. Forest condition generally depends upon soil, tree age, climate, pests and diseases, and other natural impact. The observed decreased crown density since 1989 is likely caused by a harsh climate, poor soil conditions and forest diseases. Air pollution loads, add to and interact with these factors. Most likely initiating factors are needed to produce visual symptoms. Summer drought is possibly such a factor of relevance to Norway. The actual effect of the air pollution component is therefore difficult to estimate; however, its importance is not excluded. In future, possible effects of a changed global climate should also be considered. Considering these results it is reasonable to presume that most Norwegian forest ecosystems generally are still in a satisfactory condition.

Sammendrag

The area along the Norwegian-Russian border is threatened by air pollution from emission sources on the Kola Peninsula. A permanent network of 78 systematically chosen monitoring sites has been established in eastern Finnmark, Norway. Species abundance data from the ground vegetation have been recorded from 1320 systematically chosen permanent plots inside 66 of these sites, using frequency in subplots and visual estimates of percentage cover. Environmental variables were obtained for the whole site. Multivariate data analysis has been used to describe the variation in the species composition and to study its relation to environmental variables and pollution impact. The analyses show that much of the variation in the species composition, based on average species abundance at the sites, is well explained by different soil and climatic conditions. However, estimated SO2 deposition, Ni, and Cu in the soil, and Ni in Cladina tissue have also been found to be statistically significantly correlated with the variation in the species data, but they explain only a minor part of the variation. The pollution impact over several years may have lead to a reduced lichen cover in the bottom-layer vegetation. Further development in an either negative or positive direction can be detected by re-investigations of the monitoring sites.

Sammendrag

I Program for terrestrisk naturovervåking (TOV) ble det samlet inn jordvann fra fire over-våkingsflater i 1997. Disse ligger på Lund (Rogaland), Solhomfjell (Aust-Agder), Møsvatn (Telemark) og Gutulia (Hedmark). Flatene ligger i områder med blåbærskog. Fra overvåkingen startet i 1991 og frem til 1997 har det blitt registrert en nedgang i jordvannets pH fra henholdsvis 4,96 til 4,26 (medianverdier) og konsentrasjon av Ca2+ i 15 cm sjiktet på Lund fra 1,53 til 0,26 (medianverdier). Nedbør og kronedrypp fra Lund hadde også lavere pH samt høgere konsentrasjon av SO42- og Cl- enn det som var tilfelle på de andre flatene. Det var imidlertid ingen tegn på dårligere skogvitalitet på Lund som følge av forholdene nevnt over. Generelt for alle flatene var det store årlige variasjoner i konsentrasjonen av Ca2+, Mg2+, K+ og tot-Al i jordvannet i 5 cm sjiktet, mens konsentrasjonen og variasjonen avtok nedover i jorda. Alle flatene hadde lave konsentrasjoner av NH4-N og NO3-N i jordvannet (nær deteksjonsgrensen på henholdsvis 0,05 og 0,02 mg/l) i hele overvåkings-perioden. Det er sannsynligvis flere årsaker til de endringene som observeres i jordvannet. Dette er forhold som bør følges nøye videre i TOV.

Sammendrag

Det norske Overvåkingsprogram for skogskader har vært i drift i 10 år. Formålet har generelt vært å overvåke skogtilstanden i relasjon til luftforurensninger. Registreringer av skogtilstanden er gjort i et landsrepresentativt flatenett, et nett av fylkesvise lokale flater og et nett av intensive forskningsflater. Resultater fremkommet siden 1992 rapporteres og sammenholdes tildels med resultater fra tidligere år. Vitaliteten beskrevet ved utvalgte kriterier har fortsatt vist en nedadgående tendens, med fortsatt redusert kronetetthet og flere misfargete trær, særlig for granskogen. De norske resultatene samsvarer med en generell utvikling ellers i Europa, og ligger stort sett nær de tilsvarende for de øvrige nordiske land. Tilveksten har økt i de senere år, men ikke i alle landsdeler. Det er ikke registrert noen unormal avdøing av trær i de norske skogene. Alle forhold tatt i betraktning synes det rimelig å anta at de fleste norske skogøkosystemene generelt har en relativt god status. Det er imidlertid områder i den sørøstlige del av landet som viser indikasjoner på en noe dårligere tilstand enn andre steder, og samtidig viser tildels negative endringer over siste femårsperiode. Dette er områder med høy belastning av luftforurensninger og lav naturlig tåleevne mot forsuring. Skogens helsetilstand avhenger i stor grad av jordsmonn, trealder, klima, skadegjørere og andre naturlige stressfaktorer. Tilførsler av luftforurensninger vil komme i tillegg til, og i samspill med disse faktorene. Trolig må det bestemte utløsende faktorer til, for at synlige ytringer skal bli dannet. Forurensningenes virkelige bidrag er derfor ytterst vanskelig å fastslå, men det betyr på ingen måte at deres betydning må nedvurderes.

Sammendrag

Nedbør ble samlet inn i skogbestand på de faste forskningsflatene til Overvåkingsprogram for skogskader, på ialt 20 steder i Norge i 1993. Det ble også samlet inn nedbør i åpent terreng i nærheten av flatene. Resultatene viste at det var stor forskjell i nedbørens mengde og kvalitet fra flate til flate. Skogflatene mottok 23% mindre nedbør enn åpen mark i samme område. Tilførselen av langtransporterte forurensninger var langt sterkere for skog enn for åpen mark. I alle flatene ble det registrert en utvasking av viktige plantenæringsstoffer fra trekronene. Flatene i sør og sørøst er de mest utsatte. Situasjonen for kystflatene er ikke så ugunstig som totaltilførselen alene indikerer, fordi tilførsel av sjøsaltene (f.eks. magnesium) bedrer forholdene i disse flatene. Minst langtransportert forurensning hadde skog fra Møre til Troms. Forurensningskilder på Kola medførte stor tilførsel av forurensninger til skogen i Pasvik. På de fleste flater faller det mindre nitrogen ned til bakken i skogbestand enn utenfor.

Sammendrag

Rapporten er en sammenstilling av de viktigste skader og sykdommer som ble registrert på skog i Norge i 1992 og 1993. Skogskadene er dokumentert ved beskrivelse av symptom, årsak og utbredelse. Skogskader som følge av spesielle værforhold har dominert skadebildet i 1992 og 1993. I vestlige kyststrøk førte storm og sjørokk til sterke skader i begge år. En nattefrost i juni 1992 gav sjeldent sterke skader på Østlandet, og tørken på Øst- og Sørlandet samme sommer førte også til ulike skader. Enkelte sopp- og insektangrep har ført til betydelige skader lokalt eller regionalt. Selv om materialets representativitet for skogskadesituasjonen i Norge er begrenset, har de beskrevne skadene høyst sannsynlig vært en del av årsakene til den negative trend som er registrert for kronetetthet og kronefarge i Overvåkingsprogram for skogskader.

Sammendrag

Nedbør ble samlet inn i skogbestand på de faste forskningsflatene til Overvåkingsprogram for skogskader på ialt 20 steder i Norge i 1992. Det ble også samlet inn nedbør i åpent terreng i nærheten av flatene. Resultatene viste at det var stor forskjell i nedbørens mengde og kvalitet fra flate til flate. Skogflatene mottok omtrent 22% mindre nedbør enn åpen mark i samme område. Belastningen av langtransporterte forurensninger var langt sterkere for skog enn for åpen mark. I alle flatene ble det registrert en utvasking av viktige plantenæringsstoffer fra trekronene. Flatene i sør og sørøst er de mest utsatte. Situasjonen for kystflatene er ikke så ugunstig som totaltilførselen alene indikerer, fordi tilførsel av sjøsaltene (f.eks. magnesium) bedrer ioneforholdene i disse flatene. Minst langtransportert forurensning hadde skog fra Møre til Troms. Forurensningskilder på Kola medførte stor belastning på skogen i Pasvik. Siden overvåkingen av forurensningsnedfall i skog startet (1986/89), har sulfat-svovel nedfallet økt noe i de kystnære flatene i nord, mens det har vært relativt stabilt i sør. På de fleste flater faller det mindre nitrogen ned til bakken i skogbestand enn utenfor.

Sammendrag

Innhold av nikkel, kopper, samt bly, kadmium, sink, kobolt, jern, mangan, arsen, vanadium og krom ble undersøkt i multer og blåbær fra Jarfjordområdet, et sterkt forurensningsbelastet område i Sør-Varanger, Finnmark, Norge. Forurensningene kommer fra tungmetallindustri på Kola, Russland. Undersøkelsen viste at konsentrasjonene av nikkel og kopper i multer og blåbær var mye høyere i det undersøkte området enn i kontrollområdene. Også konsentrasjonene av arsen var forhøyet. De lokalitetene som hadde de høyeste konsentrasjonene lå i det samme området der det tidligere har vært påvist høye metallkonsentrasjoner i andre planter og i humus. Kvaliteten i bærene kan være av betydning for konsumentene.

Sammendrag

Skogen i Norge tilføres ulike mengder av luftforurensninger i forskjellige deler av landet. Flere av de tilførte stoffene er skadelige for trær. Derfor overvåkes skogens sunnhetstilstand etter internasjonale metoder. Undersøkelsene så langt viser at forurensningsbelastningen er størst i sørøstlige Norge, samt i østlige Finnmark. Svovel- og nitrogenforbindelser er blant de viktigste stoffene som kan føre til skader, men deres konsentrasjon i luften er ikke så høy at direkte forgiftningsskader kan oppstå (unntatt i Øst-Finnmark). Ozon forekommer imidlertid i luftkonsentrasjoner som direkte kan gi negative virkninger på vegetasjonen, særlig i den sørlige del av landet. Det er mest sannsynlig at luftforurensninger indirekte fører til skader ved å vaske ut næringsstoffer fra trær og jord, eller på andre måter forstyrre trærnes næringsbalanse. Overvåkingen har forsøkt å skaffe rede på hvorvidt det finnes skader på skog av disse årsaker, og hvor i landet slike skader eventuelt forekommer, samt om skadeomfanget endres med tiden. Resultatene hittil viser at den registrerte andel av trær som årlig har dødd, har holdt seg på et lavt, normalt nivå. Det er altså ikke tegn til noen masseavdøing av skog i Norge. Vurdert ut fra internasjonalt benyttede kriterier, synes likevel skogens vitalitet å være lav. En årsak til det kan være at den norske skogen ligger nær skoggrensene mot nord, mot fjell og mot hav. Men resultatene indikerer samtidig at i den sørøstligste del av landet er skogtilstanden sannsynligvis påvirket av forurensningene. De fleste tilfeller av sykelig kronemisfarging er påvist der, og mengden av gulaktige trær har tiltatt merkbart i de siste par årene. I denne landsdelen har også kronetettheten vært relativt lav, og den har gått ytterlig nedover i de siste årene. Et forsiktig anslag for hele landet viser at gjennomsnittlig kronetetthet har sunket med minst 0,4 prosentenheter pr. år. Dette vitalitetskriteriet har vist seg å stå i forhold til trærnes tilvekst. Den negative effekten av redusert vitalitet hos trærne antas å være motvirket av økt deposisjon av nitrogen, som bidrar til å opprettholde tilveksten. Områder i Sør-Norge med store mengder sur nedbør, høyt antall sure innsjøer med høye konsentrasjoner av sulfat og nitrat, har samtidig hatt lav basemetning, lavt innhold av lettløselig fosfor, samt høyt innhold av nitrogen, svovel og sink i jorden. I dette samme området ligger de forskningsflatene som har vist det høyeste Al-innhold og det laveste Ca/Al-forhold i jordvannet. Skogen i området har den sureste bestandsnedbøren, som samtidig kan tenkes å gi den sterkeste utvaskingen fra nålene. Samtidig er nitrogennedfallet størst der, med det kraftigst utviklete algebelegget på nålene. Det er bemerkelsesverdig at det samme området har mer av skog med relativt lav vitalitet (glisnere og gulere) enn andre områder i landet, og at de siste årenes negative endring i vitalitet har vært tydeligst der. Klarere enn før ser vi at deler av Sørlandet og de sørøstligste deler av Østlandet, samt Øst-Finnmark, skiller seg ut på negativ måte. Årsakene til dette er mange og komplekse, men vi mener at luftforurensninger bidrar til den negative utviklingen.

Sammendrag

Nedbør ble samlet inn i skogbestand på de faste forskningsflatene til Overvåkingsprogram for skogskader på i alt 19 steder i Norge i 1991. Det ble også samlet inn nedbør i åpent terreng i tilknytning til flatene. Nedbøren ble målt og analysert. Resultatene viste at det var stor forskjell i nedbørsmengde og kvalitet fra flate til flate. Skogbunnen i flatene mottok omtrent 24% mindre nedbør enn åpen mark i samme område. Belastningen av langtransporterte forurensninger var langt sterkere for skog enn for åpen mark. Flatene i sør og sørøst var de mest belastete. Men situasjonen for kystflatene er ikke så ugunstig som totaltilførselen alene indikerer, fordi tilførsel av sjøsaltene bedrer ioneforholdene i disse flatene. Minst langtransportert forurensning hadde skog fra Møre til Troms. Forurensningskilder på Kola medførte stor belastning på skogen i Pasvik. Størst utvasking av næringsstoffer fra nåler er registrert i de mest belastede flatene. Denne utvaskingen kan føre til mangelsymptomer i nåler.

Sammendrag

Rapporten beskriver lavvegetasjonen på bjørkestammer i Sør-Varanger kommune, Finnmark, relatert til forurensningsutslipp fra Nikel. Resultatene er sammenholdt med kjemiske analyser. Tålegrensene for lavvegetasjon på bjørkestammer i de østligste delene av Sør-Varanger er overskredet. Liten dekningsgrad av lav, og en viss sammenheng mellom lavdekning og innhold av forurensningskomponenter i lav fra lokalitetene gir grunn til å anta at forurensningen fra Nikel er hovedårsaken til manglende lav på bjørkestammer i de østligste delene av Sør-Varanger. Samtidig som områdene er de mest forurensningsbelastede, vil imidlertid også en rekke andre naturlige økologiske forhold være medvirkende, eller dominerende årsak til at lavvegetasjonen på enkelte steder er svært sparsom eller manglende i disse områdene. Luftforurensningens betydning er derfor vanskelig å anslå kvantitativt, men den er klart en medvirkende årsak til lavens reduserte opptreden i området.

Sammendrag

Rapporten beskriver sammenhengen mellom viktige næringsstoffer i barnåler og noen viktige jordparametre på faste overvåkingsflater til Overvåkingsprogram for skogskader. Det er funnet signifikante sammenhenger mellom innholdet av flere plantenæringstoffer målt i nåler og i jordas humussjikt. For elementet kalium, et element som ved for lave konsentrasjoner forårsaker gulfarging av nåler, er det ikke en sammenheng mellom jordanalyser og planteanalyser. Kaliummangel er kanskje den mest hyppige årsak til gulfarging i norsk skog. Gulfarging av bar og blad er samtidig et viktig skogskadesymptom. Nåleprøver må derfor tas for å avdekke skogens kaliumstatus. Resultatene viser at jordanalyser ikke kan erstatte planteanalyser for å belyse skogens næringstilstand, og nåleanalyser kan heller ikke erstatte jordanalyser for å belyse skogsjordas tilstand. Ut fra en samlet vurdering ser det ut som elementinnholdet i nest siste nåleårgang best gjenspeiler næringsstatus i jorda. Forholdet mellom siste og nest siste nåleårgangs elementinnhold vil illustrere dynamikken i næringstilstanden.

Sammendrag

Stadige tilførsler av langtransporterte luftforurensninger vil kunne føre til en svekkelse av skogen og derigjennom økt omfang av vanlige skader og sykdommer. Arbeidet med diagnostisering av skogskader er derfor styrket gjennom det såkalte brannkorpset, for å kartlegge omfanget av skader og så langt som råd er å finne en årsakssammenheng. Denne rapporten gir hovedresultatene av dette arbeidet i 1991. Det har vært mange tilfeller av gulfarget barmasse, først og fremst på gran. Symptomene har variert, og årsakene er ikke fullstendig klarlagt. Næringsmangel er påvist i flere tilfeller. Klimapåkjenninger, særlig tørke, kan i mange tilfeller ha vært utløsende årsak til disse symptomene. Enkelte steder over hele landet var det klimaskader pga. unormalt høy og vekslende temperatur gjennom vinteren og våren 1990-91. Flere steder var det såkalte frostbelter.Skader ble observert på flere treslag, og på lyng. Almesjuke fikk et betydelig omfang i 1991, noe som trolig har sammenheng med mangelfullt saneringsarbeid. Luftforurensninger kan ha vært predisponerende for noen av skogskadene, men det er ikke mulig å si hvor stor betydning dette kan ha hatt.