Hopp til hovedinnholdet

Biofilter for gråvann - drift og service

Biofilter_fordeling dyse2

Det anbefales at det settes krav til at et foretak med tilfredsstillende kunnskap og kompetanse står ansvarlig for drift og vedlikehold av gråvannsrenseanlegg med biofilter, selv om forurensningsforskriften ikke setter konkrete krav til dette.

Følgende punkter bør være regulert i en drifts- og serviceavtale for biologiske filtre for gråvann:

 • Antall servicebesøk per år. Servicefrekvens bør fremkomme av dokumentasjon av renseløsningen. Det anbefales å gjennomføre service minimum 2 ganger pr. år på boliganlegg, og minimum 1 gang per år på hytteanlegg, avhengig av bruk av hytta.
 • Anlegg med slamavskiller: Kontrollere slammengde(r) og vurder om det er nødvendig med tømming utover minimumskravet til tømming hvert 2. år for boliger og hvert 4. år for hytter. Fjerning av flyteslam ved behov. Kontroll av innløps- og utløpsdykker
 • Anlegg med slamfilter (filterposekum): Kontroll av slammengder og skifte av filterposer etter behov og minst en gang pr. år.
 • Kontroll og evt. rengjøring av pumpe, samt kontroll av nivåalarm i pumpekum/pumpesump.
 • Kontroll av spredebilde og rengjøring av sprededyse.
 • Kontroll av filterflate og raking ved behov.
 • Kontroll av UV-lampe, eventuelt fjerning av belegg på glassoverflate mellom UV-lampe og avløpsvann. Utskifting av defekte UV-lamper (kun for anlegg med UV-lampe).
 • Kontroll av vannivå og funksjonstest av nivåalarm.
 • Visuell kontroll av kvaliteten på utløpsvannet, evt. uttak av stikkprøver dersom dette er pålagt i utslippstillatelsen.
 • Leveranse av deler.
 • Eventuelle andre forhold som også er av forurensingsmessig betydning for det aktuelle anlegget.
 • Årlig rapportering sendes til kommunen og anleggseier. Rapporten skal dokumentere tidspunkt for utførte reparasjoner, slamtømming, vedlikehold og hva som er kontrollert ved servicebesøk. I tillegg skal det gis en totalvurdering av anleggets tilstand.

 

Uforutsette driftsproblemer

Dersom det oppstår uforutsette driftsproblemer mellom hvert rutinebesøk bør det settes krav til at nødvendige reparasjoner og vedlikehold utføres så raskt som mulig, og i utgangspunktet senest 24 timer etter at varsel er mottatt fra anleggseier.

 

Varighet

Avtaler gjelder inntil oppsigelse. Ved evt. oppsigelse av avtalen skal kopi sendes til kommunen. Ved salg av bolig/hytteenheten skal avtalen overføres til ny eier, slik at anlegget blir fulgt opp tilstrekkelig.