Krav til drift og service

Alle mindre avløpsrenseanlegg har behov for et minimum av service og oppfølging for å fungere som forutsatt. Når renseanleggene er etablert, er det av avgjørende betydning at anleggene har jevnlig oppfølging i form av eksempel slamtømming, kontroll av tekniske komponenter, påfylling av fellingskjemikalium, raking av åpne filterflater og kontroll av infiltrasjonsområder. Skal renseanleggene klare å tilfredsstille de gitte rensekravene, samt fungere tilfredsstillende hydraulisk over tid, anbefales drifts- og serviceavtaler med kompetente foretak som har god kunnskap om den aktuelle anleggstypen. Desto mer teknisk et avløpsrenseanlegg er, desto viktigere er kravet til drifts- og serviceavtale.

KONTAKTPERSON