Hopp til hovedinnholdet

Infiltrasjonsanlegg - drift og service

11-0[1]

Alle mindre avløpsrenseanlegg har behov for et minimum av vedlikehold og oppfølging for at anleggene skal fungere forskriftsmessig.

Drifts- og serviceavtale infiltrasjonsanlegg

Så langt har det ikke vært vanlig at kommuner setter krav til drift- og serviceavtale for infiltrasjonsanlegg. NIBIO anbefaler kommunene om å sette krav til dette i fremtiden, fordi erfaring viser at anleggene må ha et minimum av oppfølging for at anleggene skal fungere som forutsatt. I tillegg til kontroll og tilsyn av slamavskiller er det viktig å føre tilsyn og renhold av komponenter som pumper, fordelingskummer og vippekar.

Det anbefales at firma som skal stå for service forplikter seg til å gjennomføre service på infiltrasjonsanlegg minimum hvert 2. år for boliganlegg og minimum hvert 4. år for hytteanlegg, avhengig av bruk av hytta. Selv om enkelte enkelte komponenter bør ha noe oftere tilsyn og renhold enn dette, vurderes det som tilstrekkelig å samkjøre minimumskravet til servicefrekvens med minimumskravet til slamtømming.

 

I en drifts- og serviceavtale for infiltrasjonsanlegg bør følgende punkter være med:

 • I forbindelse med slamtømming skal innløps- og utløpsdykker kontrolleres.
 • Kontroll om det er synlig oppslag/utsig av urenset avløpsvann i nærheten av anlegget
 • Kontrollere via peilerør om det står vann i fordelingslaget i infiltrasjonsfilter.
 • Kontroll av pumpe i pumpekum dersom pumpe benyttes
 • Kontroll av vippekar dersom dette benyttes
 • Kontroll av elektriske installasjoner i pumpestasjon
 • Visuell kontroll eller prøvetaking av vann i prøvetakingsrør, dersom kommunen setter slike krav
 • Føring av driftsjournal.
 • Leveranse av deler.
 • Eventuelle andre forhold som også er av forurensingsmessig betydning for det aktuelle anlegget.
 • Årlig rapportering sendes til kommunen og anleggseier. Rapporten skal dokumentere tidspunkt for utførte reparasjoner, slamtømming, vedlikehold og hva som er kontrollert ved servicebesøk. I tillegg skal det gis en totalvurdering av anleggets tilstand.

 

Uforutsette driftsproblemer

Dersom det oppstår uforutsette driftsproblemer mellom hvert rutinebesøk bør det settes krav til at nødvendige reparasjoner og vedlikehold utføres så raskt som mulig, og i utgangspunktet senest 24 timer etter at varsel er mottatt fra anleggseier.

 

Varighet

Avtaler gjelder inntil oppsigelse. Ved evt. oppsigelse av avtalen skal kopi sendes til kommunen. Ved salg av bolig/hytteenheten skal avtalen overføres til ny eier, slik at anlegget blir fulgt opp tilstrekkelig.