3Q-overvåking av pollinatorer

Da NIBIO startet det norske programmet for Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (3Q) i 1998 var insektene langt fremme i bevisstheten og overvåkingsprogrammet hadde som mål å fange opp mulige levesteder for insekter i jordbrukslandskapet

Seljetegning-hvite-kanter-1170-600
Foto: Tegning av Ulrike Bayr

I 2021 startet NIBIO et samarbeid med NINA, SABIMA og frivillige folkeforskere for også å registrere humler og dagsommerfugler i felt på et lite utvalg 3Q-flater. 

Feltarbeidet innebærer at man går langs jordekanten, og registrer alle humler og dagsommerfugler 2,5 m til hver side, samt 5 m foran seg og oppover i luften. Hvor man skal gå er bestemt på forhånd og tegnet på kart.

Som hjelpemidler i felt bruker man både kart og GPS. Alle går en rute som er 1 km lang totalt, men delt i 50 m lange strekninger, eller transekter. Alle transekter har hvert sitt identifikasjonsnummer.

I tillegg til insektene, noterer man blomsterdekke på en skala fra 0 til 3, der 0 er ingen blomster, 1 angir 1–20 prosent dekning, 2 angir 20–80 prosent dekning og 3 angir mer enn 80 prosent dekning. Også dominerende plantearter i blomst registreres for hvert transekt.

Hver overvåkingsflate besøkes tre ganger per år: sen vår, midtsommer og sensommer. Dette er viktig fordi ulike arter er aktive til ulike tider gjennom sesongen. Værforholdene har også mye å si for humler og dagsommerfugler, så vi setter som krav at det må være over 15 °C, mindre enn 60 prosent skydekke og lite vind. All identifikasjon av arter foregår i felt. Arter som er vanskelig å skille fra hverandre grupperes sammen for analysene.

Publikasjoner

Sammendrag

Da NIBIO startet det norske programmet for Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (3Q) i 1998 var insektene langt fremme i bevisstheten og overvåkingsprogrammet hadde som mål å fange opp mulige levesteder for insekter i jordbrukslandskapet. I 2021 startet NIBIO et samarbeid med NINA, SABIMA og frivillige folkeforskere for også å registrere humler og dagsommerfugler i felt på et lite utvalg 3Q-flater. Denne POPen forteller om metodene, om hvilke arter som ble registrert i 2021, og bidrar med kunnskap om hva som utgjør et godt pollinatorlandskap.

Sammendrag

Pollinerende insekter er i tilbakegang over store deler av verden. Denne globale nedgangen forventes å ha uheldige konsekvenser for biomangfold, økosystemtjenester og matproduksjon i fremtiden. Norge har utarbeidet en pollinatorstrategi hvor målet bl.a er å sikre levedyktige bestander av polline-rende insekter for å opprettholde pollinering i matproduksjon. Denne rapporten gir en bred oversikt over forskningsbasert kunnskap om faktorer som påvirker pol-linatorer og pollineringstjenester i ulike landskap, samt en oversikt over ulike modeller for å predi-kere forekomst av pollinatorer.