Skogbonitet

AR5_skogbonitet
Egenskapen Skogbonitet er et mål for arealets evne til å produsere trevirke.

Skog, myr og åpen fastmark klassifiseres etter skogbonitet. Det er med få unntak potensiell bonitet for barskog som skal registreres.

Skogbonitet kan ha 7 egenskapsverdier: Særs høy, Høy, Middels, Lav, Impediment, Ikke relevant og Ikke registrert.

Produksjonsevne pr. daa og år
Særs høy >1,0 m³
Høy 0,5-1,0 m³
Middels 0,3-0,5 m³
Lav 0,1-0,3 m³
Impediment <0,1 m³
KONTAKTPERSON

Publikasjoner

Sammendrag

AR5 er et nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene, med vekt på egnethet for plantedyrking og naturlig planteproduksjon. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning og landbruksnæringer. Datasettet bygger på AR5 klassifikasjonssystemet. Klassifikasjonen gir en inndeling av landarealet i polygoner som kan beskrives med samme verdier for egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Hovedinndelinga er arealtype basert på kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning. Første versjon av datasettet er avledet fra digitalt markslagskart (DMK), og klassifiserte arealer finnes bare i de områdene som omfattes av Økonomisk kartverk. For marginale områder er det definert en enkel utgave av AR5 der kun egenskapen arealtype er påkrevd å registrere. AR5 erstatter DMK i Felles KartdataBase (FKB) og forvaltes innen de samme organisatoriske ordningene som andre detaljerte kartdata. Datasettet skal holdes løpende à jour basert på opplysninger fra saksbehandling, synfaring eller flybilder.