Hopp til hovedinnholdet

Skogbonitet

AR5_skogbonitet
Egenskapen Skogbonitet er et mål for arealets evne til å produsere trevirke.

Arealtype Skog, Myr og Åpen fastmark skal klassifiseres etter skogbonitet. Det er med få unntak potensiell bonitet for barskog som skal registreres.

Skogbonitet kan ha 7 egenskapsverdier: Særs høy, Høy, Middels, Lav, Impediment og Ikke relevant.

Produksjonsevne pr. daa og år
Særs høy >1,0 m³
Høy 0,5-1,0 m³
Middels 0,3-0,5 m³
Lav 0,1-0,3 m³
Impediment <0,1 m³

 

Ikke relevant: Det er ikke relevant med verdi for skogbonitet på arealtypene Fulldyrka jord, Overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Bebygd, Samferdsel, Ferskvann, Hav og Snøisbre.

Publikasjoner

Abstract

AR5 er et heldekende, nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning, landbruksnæringer og lovforvaltning. Datasettet bygger på AR5 klassifikasjonssystem. Klassifikasjonen gir en inndeling av landarealet i polygoner som er beskrevet med et sett av verdier for egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Hovedinndelinga er arealtype basert på kriterier for vegetasjon og kulturpåvirkning. Første versjon av datasettet ble avledet fra digitalt markslagskart (DMK), og dekket bare områdene som var omfattet av Økonomisk kartverk. For marginale områder er det definert en enkel utgave av AR5 der kun egenskapen arealtype er påkrevd å registrere. AR5 inngår i Felles KartdataBase (FKB) og forvaltes innen de samme organisatoriske ordningene som andre detaljerte kartdata. Datasettet skal holdes løpende à jour basert på opplysninger fra saksbehandling, synfaring eller flybilder.