Hopp til hovedinnholdet

Hovedgrupper

AR5_hovedgrupper
Kartlag Hovedgrupper av arealtyper er basert på AR5.
Kartlaget Hovedgrupper er delt inn på følgende måte:
 
Jordbruksareal Arealtypene fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite
Produktiv skog Arealtype skog og arealtype myr med skogbonitet «lav» eller bedre.
Annet areal Arealtype skog med skogbonitet uproduktiv, arealtype åpen fastmark samt arealtype myr uten skog eller med uproduktiv skog.

 

Arealtype Bebygd, Samferdsel, Ferskvann, Hav, Snøisbre og arealer som ikke er kartlagt, vises ikke i dette kartlaget.
 
 

Publikasjoner

Abstract

AR5 er et heldekende, nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning, landbruksnæringer og lovforvaltning. Datasettet bygger på AR5 klassifikasjonssystem. Klassifikasjonen gir en inndeling av landarealet i polygoner som er beskrevet med et sett av verdier for egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Hovedinndelinga er arealtype basert på kriterier for vegetasjon og kulturpåvirkning. Første versjon av datasettet ble avledet fra digitalt markslagskart (DMK), og dekket bare områdene som var omfattet av Økonomisk kartverk. For marginale områder er det definert en enkel utgave av AR5 der kun egenskapen arealtype er påkrevd å registrere. AR5 inngår i Felles KartdataBase (FKB) og forvaltes innen de samme organisatoriske ordningene som andre detaljerte kartdata. Datasettet skal holdes løpende à jour basert på opplysninger fra saksbehandling, synfaring eller flybilder.