Hopp til hovedinnholdet

Grunnforhold

4212882c-31bf-4470-9c44-e79fdffdc8a0
Egenskapen Grunnforhold gir informasjon om tjukkelse, type og utbredelse av jorddekket.
Grunnforhold er en inndeling basert på tykkelse, type og utbredelse av jorddekket.
Arealtypene Jordbruksareal, Skog og Åpen fastmark skal klassifiseres etter grunnforhold. Arealtype Myr skal ha grunnforhold organiske jordlag.

Grunnforhold kan ha 8 egenskapsverdier:
Organiske jordlag, Jorddekt, Grunnlendt, Fjell i dagen, Blokkmark, Konstruert og Ikke relevant.
 
Organiske jordlag: Areal  som har organisk jordlag tykkere enn 30 cm på myr og i skog og tykkere enn 20 cm på jordbruksareal. 
 
Jorddekt: Areal der mer en 50 % har større jorddybde en 30 cm.
 
Grunnlendt: Areal der mer enn 50 % har mindre jorddybde enn 30 cm, men som ikke kan klassifiseres som fjell i dagen.
 
Fjell i dagen: Areal der mer enn 50 % er bart fjell og mindre enn 10 % har jord dypere enn 30 cm.
 
Blokkmark: Areal der overflata i hovedsak er dekt med steinblokker.
 
Konstruert: Areal som er sterkt menneskepåvirket og lite biologisk produktivitet.
 
Ikke relevant: Det er ikke relevant med verdi for grunnforhold på arealtypene Bebygd, Samferdsel, Ferskvann, Hav og Snøisbre.

Publikasjoner

Abstract

AR5 er et heldekende, nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning, landbruksnæringer og lovforvaltning. Datasettet bygger på AR5 klassifikasjonssystem. Klassifikasjonen gir en inndeling av landarealet i polygoner som er beskrevet med et sett av verdier for egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Hovedinndelinga er arealtype basert på kriterier for vegetasjon og kulturpåvirkning. Første versjon av datasettet ble avledet fra digitalt markslagskart (DMK), og dekket bare områdene som var omfattet av Økonomisk kartverk. For marginale områder er det definert en enkel utgave av AR5 der kun egenskapen arealtype er påkrevd å registrere. AR5 inngår i Felles KartdataBase (FKB) og forvaltes innen de samme organisatoriske ordningene som andre detaljerte kartdata. Datasettet skal holdes løpende à jour basert på opplysninger fra saksbehandling, synfaring eller flybilder.