AR5 - 7 klasser

AR5 7_klasser

Kartlag Markslag (AR5) 7-klasser.

Kartlaget har 7 klasser: Fulldyrka jord, Overflatedyrka jord, Innmarksbeite, Produktiv skog, Annet markslag. I tillegg vises bebygd, samferdsel, ferskvann, hav og bre sammen som en klasse. Areal som ikke er kartlagt, vises uten farge i kartet, slik at bare bakgrunnskartet vises.

Produktiv skog omfatter både arealtype skog og myr med skogbonitet «lav» og bedre.

Annet markslag omfatter uproduktiv skog, åpen fastmark og åpen myr, dvs. uten skog.

Kartlaget brukes i Gårdskart.

KONTAKTPERSON

Publikasjoner

Sammendrag

AR5 er et heldekende, nasjonalt kartdatasett som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Datasettet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning, landbruksnæringer og lovforvaltning. Datasettet bygger på AR5 klassifikasjonssystem. Klassifikasjonen gir en inndeling av landarealet i polygoner som er beskrevet med et sett av verdier for egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Hovedinndelinga er arealtype basert på kriterier for vegetasjon og kulturpåvirkning. Første versjon av datasettet ble avledet fra digitalt markslagskart (DMK), og dekket bare områdene som var omfattet av Økonomisk kartverk. For marginale områder er det definert en enkel utgave av AR5 der kun egenskapen arealtype er påkrevd å registrere. AR5 inngår i Felles KartdataBase (FKB) og forvaltes innen de samme organisatoriske ordningene som andre detaljerte kartdata. Datasettet skal holdes løpende à jour basert på opplysninger fra saksbehandling, synfaring eller flybilder.