CORINE Land Cover

Corine er et heldekkende arealdekkekart for Norge, som inngår i et felles europeisk arealressurskart.

Corine
Foto:
Corine - Copernicus.PNG
CLC2000
I 2008 produserte NIBIO (dengang Skog og landskap) CLC2000 for Norge. Instituttets produksjonsløype avviker fra EEAs standard-metoder idet også eksisterende datakilder er tatt i bruk. Instituttet har utviklet algoritmer for generalisering av AR5 og N50 under tregrensa, mens arealdekket i fjellet er tolket ut fra satellittbilder fra år 2000. I tilegg ble det brukt en del andre kilder (for eksempel GAB og Norge i bilder).

CLC2006
I 2009 produserte NIBIO (dengang Skog og landskap) CLC2006. Endringer i arealdekke større enn 5 hektar som har oppstått mellom år 2000 og 2006 er registrert. For å oppdage og lokalisere disse endringene, ble satellittbilder fra nevnte år sammenliknet. I denne prosessen ble også CLC2000 blitt gjennomgått. De fleste endringene er ”tekniske” (dvs. gale koder eller manglende polygoner i CLC2000) og skyldes ikke reelle forandringer i arealdekket i perioden. I tillegg til satellittbilder, ble det benyttet GAB, Norge i bilder (WMS) og N50 (WMS) fra Statens kartverk og en egenutviklet skogmaske.

CLC2012 og CLC2018
I 2014 produserte NIBIO (dengang Skog og landskap) CLC2012. Endringer i arealdekke større enn 5 hektar som har oppstått mellom år 2012 og 2006 er registrert. For å oppdage og lokalisere disse endringene, ble satellittbilder fra nevnte år sammenliknet.
Samme metode er senere benyttet for å produsere et oppdatert CLC2018 basert på endringer i perioden 2012 til 2018.  
 
Bruk
Norge inngår nå i et felles europeisk arealressurskart. CLC er oversiktskart med minsteareal på 25 hektar og dermed ikke egnet for detaljplanlegging. Verken CLC2000, CLC2006 eller CLC2012 bør derfor brukes til å undersøke arealdekket i en bestemt lokalitet eller område i Norge. Datasettene bør heller ikke brukes til å hente ut statistikk for hele eller deler av landet. Datasettene er generaliserte og forenklet med hensikt å komplettere EEAs ”CORINE land cover”-database for Europa.

CLC er et visuelt kart som viser bebygd og annet opparbeidet areal, jordbruk, skog og annen fastmark, myr og våtmark og vann. Kartene foreligger på 3 nivåer med hhv. 5, 15 og 44 klasser.

Bakgrunn
Det europeiske miljøbyrået (EEA) har som hovedoppgave å sørge for uavhengig miljøinformasjon. EEA har over 30 medlemsland, og i Norge er det Skog og landskap som er ”norsk referansesenter for arealdekke”.

EEAs CORINE (Coordination of information on the environment)-program skal sammenstille informasjon om miljøets tilstand (arealdekke, kysterosjon, biotoper osv.). Formålet er en homogen arealdekkedatabase til bruk i regionale studier i Europa. CLC består av nasjonale arealdekkedatasett som integreres i et sømløst arealdekkekart over Europa. Databasen er basert på standardiserte metoder og klasser (nomenklatur). Ved bruk av satellittdata er Europa kartlagt ved datamaskinassistert bildetolkning og en felles klasseinndeling.


Services for å integrere CLC-layere i egne løsninger ligger under Lenker til venstre på denne siden.

Publikasjoner

Sammendrag

CORINE Land Cover (CLC) is a seamless European land cover vector database. The Norwegian CLC for the reference year 2006 (CLC2006) was completed by the Norwegian Forest and Landscape Institute (Skog og landskap) in 2009 and was produced according to CLC2006 technical guidelines (EEA 2007). CLC has a common nomenclature with 44 classes that is used throughout Europe. 31 of these classes are found in the Norwegian dataset. A coordinating Technical Team from the European Topic Centre on Land Use and Spatial Information (ETC-LUSI) is coordinating the mapping efforts ensuring that the classification is applied in a similar fashion in each country....

Sammendrag

All the Norwegian CLC2006 classes are documented through descriptive statistical “profiles” of the actual contents in each class. The CLC2006 profiles are worked through based on an overlay operation between CLC2006 and AR5 (under the timberline) and AR50 (above the timberline). Based on this dataset statistics are generated, that shows the percent distribution of AR5 and AR50 classes in each CLC2006 class. The study was carried out with funding from the Norwegian Space Centre.

Sammendrag

CORINE Land Cover (CLC) is a seamless European land cover vector database. The Norwegian CLC2000 was completed by the Norwegian Forest and Landscape Institute (Skog og landskap) in 2008 and was produced from existing national land cover datasets wherever available. CLC has a standardized nomenclature with 44 classes. 31 classes are represented in the Norwegian dataset. CLC is a small scale map showing built up areas, agriculture, forest and semi-natural areas, wetlands and water bodies. CLC has a minimum mapping unit of 25 ha. CLC2000 can be used for visualization of the general land cover patterns in Norway at a scale 1:250 000 or smaller. CLC2000 is representing the land cover situation close to year 20001. This report presents the Norwegian CLC2000 project and the methods and automatic generalization processes that were used in the project. CORINE Land Cover is one of four land cover maps (AR5, AR50, AR250 and CLC) published by Skog og landskap. CLC2000 was produced with support from the European Environmental Agency (EEA) who has joint ownership to the product....